Huyện Dầu Tiếng: Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và Công sở thân tiện vì nhân dân phục vụ” năm 2020

23/03/2020    Lượt xem: 151    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Dân vận chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là người công bộc của nhân dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, phản ánh của nhân dân, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường quản lý, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm làm công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân”; tích cực đấu trang phòng, chống tệ nạn quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

Công tác Dân vận chính quyền năm 2020 tập trung vào những nội dung: Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác Dân vận chính quyền; ý nghĩa của việc xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động các văn bản pháp luật, các nội dung về công tác Dân vận chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Đảng, chính quyền đối với công tác Dân vận chính quyền và xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn; tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.

Về thực hiện Dân vận chính quyền: Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, chú trọng nâng cao công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác Dân vận thành quy định phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đảm bảo mọi chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ công chức, viên chức, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, triển khai của Trung ương, Tỉnh và của Huyện; công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Nâng cao tin thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thực phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, tăng cường đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” trên địa bàn huyện. Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trưởng ấp, trưởng khu phố, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện các nội dung xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” về xây dựng các thiết chế; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch và báo cáo theo định kỳ về Phòng Nội vụ huyện.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1118
Tuần này: 9265
Tháng này: 33785
Tổng truy cập: 776499