Huyện dầu Tiếng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành

12/10/2023    Lượt xem: 2707    In bài viết   Độ tương phản  

- Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 1081/UBND-NC ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và Công văn số 1069/UBND-NC ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; xử lý dứt điểm tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn; thực hiện nghiêm về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC, bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý, giải quyết TTHC.

- Tiếp tục triển khai, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

- Rà soát, thống kê, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế; qua đó nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai rà soát, đánh giá TTHC theo chuyên đề đối với các TTHC riêng lẻ, nhóm TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai.

- Tập trung rà soát, tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; tránh hình thức, phong trào, không hiệu quả.

- Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số để thực hiện nhiệm vụ, trong gửi nhận văn bản điện tử. Tăng cường việc tái sử dụng dữ liệu số hóa để đơn giản hóa TTHC, bảo đảm người dân không phải cung cấp, khai báo lại thông tin khi thực hiện TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, huy động và tạo đồng thuận xã hội tham gia vào quá trình cải cách và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Tập trung phối hợp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp (bản giấy và bản điện tử đã số hóa có đầy đủ giá trị pháp lý) và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh./.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 278
Tuần này: 8523
Tháng này: 56277
Tổng truy cập: 3936193