Thông tin chỉ đạo điều hành


  04/12/2020  Lượt xem: 13

UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe thực hiện theo Văn bản số 5545/UBND-KT ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

  04/12/2020  Lượt xem: 8

UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện  Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

  04/12/2020  Lượt xem: 8

UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

  04/12/2020  Lượt xem: 6

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phương Linh vừa ký, ban hành Văn bản số 2089/UBND-NC ngày 26/11/2020 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2020.

  27/11/2020  Lượt xem: 38

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 2038/UBND-NC ngày 13/11/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  27/11/2020  Lượt xem: 34

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/10/2020 về thực hiện Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá cơ sở giai đoạn 2021-2025.

  27/11/2020  Lượt xem: 25

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 2022/UBND-NC ngày 12/11/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020 (Bãi bỏ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ).

  27/11/2020  Lượt xem: 12

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 13/11/2020 về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  19/11/2020  Lượt xem: 47

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 11/11/2020 về việc phối hợp kiểm tra, giám sát công vụ giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn huyện.

  19/11/2020  Lượt xem: 33

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2020-2030.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1510
Tuần này: 7967
Tháng này: 5154
Tổng truy cập: 702442