Tin nội chính


  15/06/2022  Lượt xem: 22

Sáng ngày 06/5/2022, UBND huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

  15/06/2022  Lượt xem: 12

Nhằm củng cố, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Sáng ngày 17/5/2021 Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết Mô hình "Tổ xung kích Làng Chăm" năm 2022.

  21/04/2022  Lượt xem: 170

Nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, có phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm vào công tác và đóng góp cho sự phát triển chung của huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp huyện, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  08/04/2022  Lượt xem: 515

Nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định. Tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

  08/04/2022  Lượt xem: 62

UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành văn bản số 242/UBND-NC về việc triển khai ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID.

  08/04/2022  Lượt xem: 45

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 09/02/2022 về truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022, nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, đồng thời tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách TTHC, khuyến khích, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

  08/04/2022  Lượt xem: 82

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện Công văn số 6567/UBND-NC, ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022

  08/04/2022  Lượt xem: 50

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

  22/02/2022  Lượt xem: 380

Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử  tri, thực hiện các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, nhằm củng cố mối quan hệ giữa HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam huyện, củng cố niềm tin của nhân dân vào hoạt động của UBND huyện.

  22/02/2022  Lượt xem: 162

Trước đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, nhận định tính chất, mức độ và nguy cơ phát sinh dịch trên địa bàn, huyện quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 204
Tuần này: 535
Tháng này: 41398
Tổng truy cập: 1808192