Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2022

10/05/2022    Lượt xem: 133    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm trong công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính hiện nay

 Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ như: Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ trên các phương tiện báo, đài, Trang thông tin điện tử, … và tổ chức tập huấn, sơ kết, tổng kết về công tác văn thư, lưu trữ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như: quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ; danh mục hồ sơ cơ quan, đơn vị.

Song song đó, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu công việc, đặc biệt là công tác văn thư, lưu trữ điện tử; công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; dăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với vị trí việc làm; đồng thời tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ do cấp trên tổ chức; đặc biệt là công tác lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, luu trữ lịch sử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch và thực hiện thu thập hồ sơ, tài liệu lưu trữ cơ quan theo quy định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử huyện đúng thành phần hồ sơ, tài liệu theo danh mục đã được Chủ tịch UBND huyện ban hành; thực hiện chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ, đồng thời xác định danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu để bảo quản và nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện phân loại, chỉnh lý, xác định lại giá trị tài liệu Lưu trữ lịch sử của huyện; Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, đơn vị tại kho lưu trữ huyện và tổ chức phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ (như: cấp bản sao, chứng thực lưu trữ) theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, đồng thời thực hiện thủ tục hành chính tại Lưu trữ lịch sử của huyện theo đúng quy định./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1065
Tuần này: 1065
Tháng này: 6217
Tổng truy cập: 1821483