UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá cơ sở giai đoạn 2021-2025

27/11/2020    Lượt xem: 96    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện gắn với việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động trên cơ sở kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế để nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở; đồng thời cụ thể hoá việc triển khai các hoạt động văn hoá cơ sở góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước thông qua các hoạt động văn hoá cơ sở.

Hoạt động văn nghệ ở cơ sở của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TTDT)

ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở vừa là động lực, mục tiêu góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Dầu Tiếng phát triển với những chuẩn mực văn hoá góp giáo dục, phần rèn luyện con người về nhân cách, lối sống, hướng tới chân - thiện - mỹ; phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tác phong công nghiệp; có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự trọng, tự chủ; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có ý chí tự lực tự cường, trí tuệ, năng động, sáng tạo, hiếu khách, sống có nghĩa tình, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nếp sống văn minh. Xây dựng trường văn hóa lành mạnh trong điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và hiện đại hoá nông thôn hướng đến mục tiêu xây dựng huyện dầu tiếng theo hướng nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu cụ thể là tập trung xây dựng đạo đức lối sống con người dầu Tiếng với những chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và hội nhập quốc tế; giàu lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhân ái “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, đoàn kết, đồng thuận xã hội, đề cao trách nhiệm và ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;  Phát huy hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp với quy hoạch của huyện theo từng giai đoạn và các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước nói chung, huyện Dầu Tiếng nói riêng trong giai đoạn 2021-2025; Xây dựng lộ trình và định hướng tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa cơ sở giai đoạn thực hiện Đề án; là cơ sở để các địa phương, đơn vị chủ động thời gian, bố trí kịp thời, hợp lý nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; quản lý, đầu tư, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan.

Đề án đề ra các nhiệm vụ: Xây dựng đạo đức, lối sống con người Dầu Tiếng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch sử khác; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp thực hiện, như: triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, Liên hoan gia đình Văn hoá - Thể thao tiêu biểu, Liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; triển lãm, cổ động trực quan, phục vụ nhiệm vụ chính trị và các hoạt động khác; Xây dựng Kế hoạch, Chương trình, Đề án, Chương trình phối hợp thực hiện chiến lược phát triển gia đình.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch được bố trí từ nguồn Ngân sách Nhà nước phân cấp hàng năm cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Kế hoạch giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện việc nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá cơ sở giai đoạn 2021-2025; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tại địa phương,...

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá cơ sở giai đoạn 2021-2025, lồng ghép trong các phong trào thi đua của địa phương và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tập trung thực hiện tốt các giải pháp khai thác nhằm phát huy hết hiệu quả hoạt động thiết chế văn hoa tại cơ sở, có chương trình hoạt động Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Học tập cộng đồng; nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các hoạt động tuyên truyên phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện lịch sử khác.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Tuần này: 9246
Tháng này: 40167
Tổng truy cập: 830924