Triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

14/07/2020    Lượt xem: 448    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay để thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

 Triển khai “Năm dân vận khéo” 2020 gắn với thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020; Nghị quyết của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mời; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện về thực hiện công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Nội dung thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 và các phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tiến hành bảo đảm đúng thực chất, tiến độ. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp uỷ, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nội dung thực hiện, gồm: Triển khai và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung về công tác dân vận chính quyền năm 2020 theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyện về thực hiện công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” năm 2020; xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay để chỉ đạo và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận trong hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương của người đứng đầu; cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với việc thực hiện Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2014 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự huyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; tập trung đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng; tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện để triển khai thực hiện. Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với quán triệt tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu trong công tác, trong sinh hoạt. Cán bộ công chức, viên chức thực hiện chế độ “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành; quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay tại cơ sở. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần bám sát tình hình thực tế, triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Duy trì, phát triển bền vững mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tập trung rà soát, kiểm tra công nhận những mô hình tiêu biểu, có sức lan toả và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thường xuyên duy trì, tổ chức thực hiện tốt và nâng cao chất lượng của công tác đối thoại, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; bố trí địa điểm tiếp nhận công dân tạo sự thuận tiện, xếp lịch làm việc, phân công cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiếp công dân hàng tuần, niêm yết công khai các quy định về tổ chức tiếp công dân và xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Chủ động phối hợp với UB.MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, điều hàng và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1684
Tuần này: 8141
Tháng này: 5328
Tổng truy cập: 702616