Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy

07/11/2018    Lượt xem: 141    In bài viết   Độ tương phản  

Thực tiễn khẳng định Chương trình phối hợp công tác dân vận là một chủ trương đúng đắn, phù hợp không ngừng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội phát động, trọng tâm là các Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các Cuộc vận động: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”; Mô hình về “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”,...

Thực hiện chương trình phối hợp, Ban Dân vận Huyện ủy đã xây dựng và cụ thể hóa các nội dung về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Mô hình “Gần dân, sát dân” để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm tìm mọi cách “giúp dân” giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu chính đáng mà người dân đặt ra, qua đó ngày càng tạo mối quan hệ gắn bó mật thiệt giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các lực lượng vũ trang thực hiện tốt các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan nhà nước tăng cường công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân.

Hàng năm, UBND huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện và các ngành liên quan tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp và những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ công chức. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân như: Đối thoại giữa chính quyền với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo; đối thoại giữa lãnh đạo ngành Công an với nhân dân; đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền các cấp với ngành Y tế, ngành Giáo dục; diễn đàn trẻ em,... UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân vận trong các bộ công chức, viên chức và người lao động; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời gắn thực hiện Mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân dân phục vụ” vào thực hiện tại bộ phận “Một cửa” đã làm thay đổi lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị, trên địa bàn huyện trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. Đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tổ chức tốt việc công khai các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nhân dân được biết và tham gia đóng góp ý kiến; ban hành quy tắc ứng xử trong hoạt động của chính quyền địa phương. đồng thời chỉ đạo ban hành và thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công sở, quy định về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp giải quyết công việc cho công dân.

Hội nghị đối thoại với hộ nghèo, cần nghèo và hộ vừa thoát nghèo  tại xã Định Hiệp: Một hình thức thực hiện công tác dân vận

Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân về quan điểm của Đảng: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ban Dân vận và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn huyện và công tác vận động, tập hợp quần chúng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kết hợp thực hiện năm Dân vận chính quyền – năm 2018, từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt kết quả cao; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững; các xã, thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp gần 8,2 tỉ đồng làm đường giao thông, lắp đèn chiếu sáng,...; tổ chức được 10 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, có 312 học viên, giới 1.350 lao động; vận động và tổ chức trao tặng 813 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp lễ, tết; giải quyết 210 hồ sơ đối với các trường hợp mai táng phí, trợ cấp, tù đày,... bàn giao 01 căn nhà tình nghĩa; 34 căn nhà Nhân ái, Đại đoàn kết, tình thương, nhà Chữ thập đỏ,...; vận động trao tặng 6.725 phần quà cho các đối tượng xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... cấp 2.225 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại các cơ quan hành chính huyện và UBND các xã, thị trấn đã tạo được những chuyển biến tích cực trong lề lối, thái độ làm việc, thái độ giao tiếp với nhân dân của độit ngũ cán bộ công chức, viên chức  trong toàn huyện, tạo được sự hài lòng của nhân dân, tổ chức khi đến giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND các xã, thị trấn lấy 1.659 phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân khi thực hiện giao dịch tại địa phương, tỷ lệ rất hài lòng đạt 91,98%, tỷ lệ hài lòng đạt 7,9% và tỷ lệ không hài lòng là 0,12%. Thực hiện gửi 1.664 thư chúc mừng đối với các trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn; 396 thư chia buồn đối với với các trường hợp khai tử.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấncác cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp huyện đã đăng ký triển khai các mô hình dân vận khéo trên phạm vi toàn huyện, điển hình như: Mô hình “Dân quân nghĩa tình của Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Hòa, Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất, cây trái, hoa màu làm đường giao thông nông thôn của cán bộ và nhân dan ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, Mô hình “Nụ cười công sở” của Phòng Nội vụ huyện, Mô hình “Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của Trung tâm Y tế huyện, Mô hình “Tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới” của Ban Lãnh đạo ấp Tân Tiến, xã Minh Tân, Mô hình “Công sở thân thiện phục vụ nhân dân” tại Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả huyện. 12 xã, thị trấn thực hiện Mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”,...

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tiếp tục khẳng định vị trí của công tác dân vận, xác định trách nhiệm, quy định những công việc cụ thể về dân vận đối với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phn củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng có nhiều tiến bộ. Nền kinh tế của huyện phát triển ổn định tổng giá trị sản xuất hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh những thuận lợi, công tác dân vận của các quan nhà nước vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; một số ít cán bộ công chức chưa gắn công tác dân vận với công tác chuyên môn; tác phong làm việc chưa thực sự gần dân.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đưa công tác dân vận giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy từng bước được khẳng định về vị trí, vai trò là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ và chính quyền huyện. Để làm được điều đó, công tác dân vận trong những năm tới cần tập trung vào việc nghiên cứu, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, chính quyền, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Vận động và tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia giám sát các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết số 18/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thức Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Minh Tùng

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 271
Tuần này: 1983
Tháng này: 8122
Tổng truy cập: 54244