Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

05/04/2021    Lượt xem: 45    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện những năm trước đây, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào trong năm 2021 và giai đoạn tới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các cấp và toàn thể xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”, trọng tâm bình xét các danh hiệu văn hoá, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

Mục tiêu cụ thể đến cuối năm phấn đấu đạt:

- 96% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- 90% khu phố, ấp được công nhận đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”.

- 90% ấp được công nhận đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” .

- 95% trở lên số khu nhà trọ trong toàn huyện được công nhận đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa”.

- 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- 80%  doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- 91% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Phấn đấu thị trấn Dầu Tiếng đạt chuẩn văn minh đô thị.

Kế hoạch giao Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách niệm triển khai thực hiện các văn bản mới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan về phong trào. Tham mưu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển của phong trào. Phi hp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích cũng như hiệu quả xã hội mà phong trào “TDĐKXDĐSVH” mang lại bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.                                                  

 Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2053
Tuần này: 13714
Tháng này: 35960
Tổng truy cập: 938811