Huyện Dầu Tiếng triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn năm 2024

24/05/2024    Lượt xem: 89    In bài viết   Độ tương phản  

Đồng thời nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của huyện; Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2024 về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của người đứng đầu về công tác cải cách hành chính, đảm bảo đạt được những kết quả cụ thể; đổi mới tư duy và hành động sáng tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan trên địa bàn; Cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về công tác cải cách hành chính, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để công tác cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý của huyện;

 Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy
và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại
trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ
quan hành chính nhà nước; Xây dựng Chính quyền số, Chính quyền điện tử với lộ trình phù hợp; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024.

UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; đề xuất Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình, xử lý những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc công tác cải cách hành chính; Đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của huyện; triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thanh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Ngoài ra yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong đó phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với những nhiệm vụ đã giao trong Kế hoạch; Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân  huyện (Phòng Nội vụ) định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm./.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 822
Tuần này: 37686
Tháng này: 133443
Tổng truy cập: 3848655