Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) huyện Dầu Tiếng tổ chức họp giao ban quý I/2024

24/05/2024    Lượt xem: 162    In bài viết   Độ tương phản  

Theo báo cáo, trong quý I năm 2024, Ban đại diện HĐQT đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, đã bám sát vào Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT các cấp, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đề ra Nghị quyết và chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, chỉ đạo Ban giảm nghèo các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo đúng quy trình của NHCSXH. Cho vay đúng đối tượng thụ hưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ban đại diện HĐQT huyện luôn quan tâm, theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH thông qua việc kiểm tra, giám sát và thông qua các báo cáo hoạt động, từ đó Ban đại diện có kế hoạch đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện, tạo điều kiện cho Phòng giao dịch hoạt động đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ kinh doanh buôn bán, người nghèo có vốn làm ăn, có việc làm từng bước vươn lên thoát nghèo; Giải quyết kịp thời các tham mưu, đề xuất của Phòng giao dịch NHCSXH huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Song song đó, trong quý I năm 2024 Phòng Giao dịch NHCSXH đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến các xã, thị trấn đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã xây dựng, phân giao và chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn theo Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 của Tổng giám đốc NHCSXH đầy đủ, kịp thời; Tham mưu Huyện ủy ban hành Công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết quả:

* Tổng nguồn vốn là 562.583 triệu đồng, tăng 3.097 triệu đồng (tăng 0,55%) so với ngày 31/12/2023, trong đó: Nguồn vốn Trung ương là 379.114 triệu đồng, giảm 565 triệu đồng (giảm 0,14%) so với ngày 31/12/2023; Nguồn vốn Ngân sách địa phương là 183.469 triệu đồng, tăng 3.662 triệu đồng so với đầu năm (nguồn vốn ngân sách huyện là 29.887 triệu đồng, chiếm 16,29%/tổng nguồn vốn địa phương).

* Về cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, trong quý I/2024 đã giải ngân cho 1.542 lượt hộ vay, số tiền là 58.351 triệu đồng, tăng 20.701 triệu đồng (tăng 54,98%) so với cùng kỳ;  Thu nợ đạt 50.023 triệu đồng, tăng 4.455 triệu đồng (tăng 9.78%) so với cùng kỳ; Tổng dư nợ đến ngày 31/03/2024 đạt 560.588 triệu đồng, đạt 96,9% kế hoạch năm, tăng 31.922 triệu đồng (tăng 6,04%) so với cùng kỳ, tăng 8.502 triệu đồng so với đầu năm (trong đó: dư nợ nguồn vốn Trung ương là 379.977 triệu đồng, tăng 306 triệu đồng so với đầu năm; Dư nợ nguồn vốn ngân sách địa phương là 180.611 triệu đồng, tăng 8.196 triệu đồng so với đầu năm; Tổng số hộ còn dư nợ là 12.984 hộ; dư nợ bình quân là 43,17 triệu đồng/hộ.

* Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu đến ngày 31/03/2024 là 1.458 triệu đồng, tăng 236 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 62 triệu đồng so với đầu năm (trong đó: Nợ quá hạn đến ngày 31/03/2024 là 1.376 triệu đồng, tăng 240 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 64 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,25%/tổng dư nợ; Nợ khoanh là 82 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với cùng kỳ, giảm 2 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng dư nợ); Số lãi tồn, số món 3 tháng không hoạt động, tỷ lệ thu nợ được đánh giá từ ngày 01/01 đến 31/03/2024 (cụ thể: Tỷ lệ thu nợ từ đầu năm thực tế đạt 92,53% (tổng nợ đến hạn 13.590/14.687) triệu đồng; Tỷ lệ nợ gia hạn 6,24%, gia hạn nhiều nhất là xã Thanh Tuyền; Lãi tồn 2.025 triệu đồng, trong đó: Lãi tồn trong hạn là 1.963 triệu đồng; lãi tồn quá hạn là 313 triệu đồng; Số món vay 3 tháng không hoạt động là 331 món, số tiền 6.291 triệu đồng); Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp xã, thị trấn: xếp loại tốt 12/12 đơn vị, chiếm tỷ lệ 100% tổng số đơn vị; Nợ bị chiếm dụng: Không; Về nợ hộ vay bỏ đi khỏi địa phương: Đến 29/2/2024 Phòng giao dịch có 64 hộ vay (82 món vay) đi khỏi nơi cư trú (ĐKNCT) tăng 03 hộ so đầu năm, số tiền là 1.215.213.241 đồng. Trong đó: Trong hạn là 9 món vay với số tiền là 200.100.000 đồng. Quá hạn là 72 món vay, với số tiền là 1.008.113.241 đồng, khoanh nợ là 1 món vay với 7.000.000 đồng. Hồ sơ của hộ ĐKNCT được lập theo quy định tại văn bản 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023 của TGĐ NHCSXH.

* Về kết quả hoạt động ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác: Tổng dư nợ ủy thác của 04 tổ chức Hội đến ngày 31/03/2024 là 559.592 triệu đồng, chiếm 99,82% tổng dư nợ, với 272 Tổ TK&VV, với 12.984 hộ vay; nợ quá hạn là 1.376 triệu đồng, chiếm 0,25% dư nợ ủy thác; Kết quả chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong quý I/2024 như sau: 244/272 Tổ loại tốt, chiếm 89,70%; Tổ loại khá 24/272, chiếm 8,82%; 4/272 Tổ trung bình, chiếm 1,47%; không có Tổ xếp loại yếu; Số Tổ TK&VV có nợ quá hạn trên 2% là 22 Tổ./.

Đăng Khoa

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 781
Tuần này: 37645
Tháng này: 133402
Tổng truy cập: 3848614