UBND huyện ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2024

24/05/2024    Lượt xem: 90    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: đổi mới cách thức giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử; tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC; cải tiến chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước; tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ hành chính bưu chính công ích; áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện.

Để công tác truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2024 đạt hiệu quả cao, UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và xác định truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục; Huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; Nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay; Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, cũng như phê bình những biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC.

Kế hoạch xác định rõ các nội dung cụ thể trong công tác truyền thông về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát việc thực hiện TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Phối hợp với TT.VH-TT&TT huyện, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện, viết tin, bài đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng về cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC; Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội.

Ngoài ra trong công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính bao gồm các nôi dung: Cấp phát tài liệu, sổ tay như: hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hỏi đáp tình huống kiểm soát TTHC theo quy định mới… góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận với công tác cải cách, kiểm soát TTHC; Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại trụ sở tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương; Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC. Ngoài ra các đơn vị, địa phương được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động truyền thông./.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 731
Tuần này: 37595
Tháng này: 133352
Tổng truy cập: 3848564