Huyện Dầu Tiếng triển khai mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, nâng cao tích hợp ứng dụng CNTT theo định hướng chuyển đổi số tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2024

24/05/2024    Lượt xem: 82    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm đảm bảo 100% các cơ quan bao gồm Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục mở rộng, cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, nâng cao tích hợp ứng dụng CNTT theo định hướng chuyển đổi số vào hoạt động quản lý nhà nước tại cơ quan mình; Tiếp tục nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị theo đúng Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện quy trình xử lý công việc khoa học, phù hợp với quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ hành chính công; Tổ chức mở rộng, cải tiến, duy trì tài liệu hệ thống đảm bảo quy trình hóa 100% các thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền; Triển khai chặt chẽ các hoạt động đánh giá nội bộ, chỉ dẫn các sự không phù hợp để thực hiện hành động khắc phục, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hệ thống; Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/02/2024 về việc mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong đó yêu cầu tập trung nghiên cứu, tổ chức mở rộng, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Lãnh đạo và các CBCCVC nhận thức rõ vai trò hệ thống, triển khai duy trì, áp dụng thực sự nghiêm túc, toàn diện và đáp ứng chặt chẽ các yêu cầu của hệ thống; Tập trung triển khai tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình ban hành, cấp phát tài liệu hệ thống bằng số hóa (có thể gắn mã QR để tra cứu nhanh), tổ chức sắp xếp khoa học tài liệu, hồ sơ dạng văn bản điện tử, số hóa trên máy tính và hệ thống, thực hiện xử lý văn bản qua môi trường mạng theo phần mềm hiện hành, giải quyết hiệu quả, kịp thời TTHC theo dịch vụ công toàn trình hoặc một phần có liên quan trên dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện công bố hệ thống theo đúng Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Để công tác triển khai Kế hoạch điều chỉnh, mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng đạt hiệu quả, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Phân công Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ISO thực hiện nhiệm vụ: Rà soát thủ tục hành chính và cập nhật các quy trình sản phẩm tại các cơ quan chuyên môn; Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát theo Kế hoạch, soạn thảo các văn bản, tài liệu HTQLCL và các quy trình xử lý công việc, chịu trách nhiệm thẩm định các dự thảo quy trình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, đôn đốc việc điều chỉnh, mở rộng HTQLCL, đảm bảo tiến độ đề ra.

Xây dựng, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt, các cơ quan, đơn vị xác định việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và từng cán bộ, công chức./.

HUY BẰNG

 

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 722
Tuần này: 37586
Tháng này: 133343
Tổng truy cập: 3848555