Cụm thi đua các huyện phía Bắc họp giao ước thi đua năm 2023

19/01/2023    Lượt xem: 790    In bài viết   Độ tương phản  

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi họp, sau khi thảo luận, lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo thống nhất ký cam kết giao ước thi đua trong năm 2023 theo các nội dung thi đua chủ yếu sau đây:

Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách theo UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp nông thôn, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục, phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục - thể thao cơ sở, phát triển mạng lưới y tế khu, ấp; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác dân số gia đình và trẻ em, công tác đền ơn đáp nghĩa, chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chỉ tiêu giao quân. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, làm tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, công tác cải cách hành chính. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về việc thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Cải tiến lề lối, phong cách làm việc của cán bộ công chức, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tưởng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, xây dựng chương trình công tác, phân công trách nhiệm cho cá nhân, tập thể thực hiện điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền có hiệu quả. Thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn giản các thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định; thực hiện tốt quy trình kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Đảm bảo giải quyết công việc của nhân dân thuận tiện nhanh chóng, không gây phiền hà, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực ở địa phương. Thực hiện chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định, phê duyệt, yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai. Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Tổ chức quán triệt và hướng dẫn cán bộ, Đảng viên, công chức thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.                                                                                                                                                                                                                                   

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từng bước hiện đại, bền vững; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chủ động xây dựng các nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực gắn với công tác chuyên môn và thực hiện “Văn hoá công sở” được thể hiện trong các mối quan hệ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức… Ủy ban nhân dân huyện phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân tích chất lượng Đảng viên, công chức, viên chức.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, vận động cán bộ và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua các huyện phía Bắc.  

Tạ Phú

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Tuần này: 37496
Tháng này: 133253
Tổng truy cập: 3848465