Huyện Dầu Tiếng triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới

12/10/2023    Lượt xem: 1439    In bài viết   Độ tương phản  

Đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4017/UBND-NC ngày 08/8/2023 về việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1732/UBND-NC ngày 22/9/2023 trong đó yêu cầu các cơ quan, phòng, ban huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới. Rà soát, có các giải pháp quyết liệt để triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Căn cứ vào Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, các cơ quan, phòng, ban huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân tích đánh giá, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Các cơ quan, phòng, ban huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương, quyết liệt thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức tạo đồng thuận trong việc triển khai.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất trong đó phải đưa ra những chỉ tiêu cắt giảm cụ thể đối với các thủ tục hành chính, bảo đảm khả thi, hiệu quả, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà. Rà soát, đánh giá cụ thể về tình trạng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc để có giải pháp xử lý phù hợp; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; nghiên cứu cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đồng thời UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo./.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1201
Tuần này: 4071
Tháng này: 36046
Tổng truy cập: 3494083