Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

05/04/2021    Lượt xem: 34    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và thanh niên đối với việc thi hành Luật Thanh niên 2020; xác định công tác triển khai thi hành Luật là trách nhiệm của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện. Bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác triển khai thi hành Luật Thanh niên.

Kế hoạch yêu cầu cấp huyện, xã, thanh niên và các tổ chức thanh niên phải xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, phổ biến thi hành Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên trên các phương tiện truyền thanh huyện - xã, Cổng thông tin điện tử huyện đảm bảo rộng khắp; thường xuyên lồng ghép tổ chức tuyên truyền cho thanh niên địa phương.

Tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên ở các ngành, các cấp trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai các chính sách có liên quan dành cho thanh niên và công tác thanh niên theo quy định của Luật.

Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát đối với việc thi hành Luật Thanh niên ở các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đảm bảo kế hoạch được thực hiện hiệu quả. Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chí thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định.

Kế hoạch giao Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên cho thanh niên là học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thường xuyên lồng ghép triển khai các nội dung của Luật Thanh niên 2020 trong các tổ chức đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã - thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai báo cáo về UBND huyện trước ngày 31/3/2021. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện việc thi hành Luật Thanh niên về UBND huyện trước ngày 15/11 hàng năm./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1936
Tuần này: 13714
Tháng này: 35843
Tổng truy cập: 938694