UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp

04/12/2020    Lượt xem: 215    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đánh giá của UBND huyện, trong thời gian qua nhìn chung việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là việc chấp hành chương trình làm việc theo lịch công tác của UBND huyện về cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để như: việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; chưa bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; một số cơ quan, ban ngành chưa chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất thực hiện chỉ đạo của cấp trên; chưa tích cực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi giải quyết công việc; chất lượng tham mưu, đề xuất còn chung chung, cho rõ quan điểm, chính kiến;... 

Ảnh minh hoạ

Một Hội nghị của UBND huyện

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Chương trình công tác của UBND huyện. Chấp hành nghiêm túc các quyết định, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng quy định; trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện; không được chuyển giao, đùn đẩy nội dung, phần việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình cho các cơ quan, đơn vị khác.

Trước khi đăng ký, trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì công việc phải chuẩn bị đầy đủ nội dung trình, có văn bản cụ thể, tham mưu đề xuất giải pháp, phương án giải quyết rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm và gửi văn bản trước cho các thành phần dự họp nghiên cứu. Trường hợp cần lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan thì cơ quan chủ trì gửi văn bản lấy ý kiến tham gia, văn bản phải ghi rõ thời hạn cụ thể để các cơ quan đó nghiên cứu đề xuất ý kiến; nếu quá thời hạn mà cơ quan được yêu cầu không có ý kiến phúc đáp thì coi như thống nhất và phải chịu trách nhiệm về nội dung đó.

Trường hợp nội dung trình của cơ quan được giao chủ trì không bảo đảm chất lượng, chưa có ý kiến của các ngành liên quan, nội dung đề xuất còn chung chung, chưa nêu rõ chính kiến, quan điểm thì UBND huyện sẽ không xem xét, giải quyết và Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung đề xuất chưa được giải quyết đó.

Đối với các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan, đơn vị phải bố trí, cử đúng thành phần tham dự họp; không cử người không đủ thẩm quyền đi dự họp; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và các ý kiến đề xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp người thuộc thành phần mời không đến dự được vì lý do bất khả kháng thì phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể và được sự chấp thuận của người chủ trì cuộc họp.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2863
Tuần này: 9200
Tháng này: 40121
Tổng truy cập: 830878