Huyện Dầu Tiếng: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V

05/11/2020    Lượt xem: 215    In bài viết   Độ tương phản  

Hội nghị được truyền trực tiếp đến điểm cầu tại Hội trường huyện, Hội trường UBND các xã, thị trấn.

Tại điểm cầu Phòng họp Huyện ủy, dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tại điểm cầu Hội trường huyện, có ông Thái Văn Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo và công chức, viên chức khối Dân Chính Đảng huyện.

Tại điểm cầu Hội trường UBND các xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng uỷ; Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn 12 xã, thị trấn; Ban lãnh đạo các ấp, khu phố.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy thông báo một số nội dung quan trọng và kết quả của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 08 đến 10/7/2020. Chủ đề Đại hội: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phát triển toàn diện, bền vững”. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên trong huyện, đại hội đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường huyện

Theo đó, trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, với một số chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực như:

Chỉ tiêu kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế mỗi năm bình quân 14,6%. Đến năm 2025, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp (57,16%; 27,52%; 15,32%). Thu ngân sách năm sau so với năm trước tăng từ 10% trở lên. Vốn đầu tư toàn xã hội 10.000 tỉ đồng; trong đó vốn đầu tư công là 2.600 tỉ đồng. 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có 1 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ tiêu xã hội: Số lao động được giải quyết việc làm mới 10.000 người, tỷ lệ qua đào tạo 90%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu của tỉnh; trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia 100%, tỷ lệ trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập đạt chuẩn Quốc gia 80 - 85%.

Chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh 99,99% (trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 75%). Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý 99%. Mỗi năm trồng mới 10.000 cây xanh.

Chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị: Phấn đấu hàng năm tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ 98%, trong đó tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Phấn đấu hàng năm đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 98%, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 500 đảng viên trở lên. Phấn đấu thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Giữ vững Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; chính quyền, đoàn thể vững mạnh đạt 90% trở lên.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đảm bảo phát triển kinh tế bền vững theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng, phát triển huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020-2025: Thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp dựa trên đổi mới thu hút đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng tương xứng với công nghiệp và đô thị, nâng cao tỷ trọng ngành trong cơ cấu kinh tế của huyện; tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, hoàn thành và giữ vững các mục tiêu nông thôn mới; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường đổi mới thu hút đầu tư; điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; cơ cấu lại và nâng cao hệ thống tín dụng. Giải pháp về phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững Quốc phòng, an ninh. Triển khai Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phiển nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2020 - 2025.

Về xây dựng hệ thống chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Tỉnh và Nghị quyết Đại hội V của Huyện một cách thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng việc xây dựng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng cấp Tỉnh, Trung ương và Huyện phù hợp thực tế, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” nhằm xây dựng từng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Công tác tổ chức - cán bộ: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 -ĐA/HU về sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quyết định 711-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Tập trung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; kiểm tra, giám sát vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai các giải pháp tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Huyện. Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã gắn với xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về công tác quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn huyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của huyện; tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; không để phát sinh “điểm nóng”, không để thế lực thù địch, phản động lợi dụng lôi kéo, kích động gây mất an ninh, trật tự; công tác chuyển hóa địa bàn, tấn công trấn áp các loại tội phạm mang lại hiệu quả,...

Công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời thể chế hóa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình,...

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 341
Tuần này: 3839
Tháng này: 19747
Tổng truy cập: 855836