Thị trấn Dầu Tiếng thực hiện tốt công tác cải các hành chính; tinh giản biên chế gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính

10/08/2020    Lượt xem: 172    In bài viết   Độ tương phản  

Thị trấn Dầu Tiếng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên các lĩnh vực theo quy định và hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác sắp xếp cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND thị trấn, xem đây là nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch,...

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của thị trấn Dầu Tiếng

Trong công tác cải cách hành chính, UBND thị trấn thường xuyên kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó Chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng bộ phận, các thành viên là công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu UBND thị trấn ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách tập trung vào các nội dung như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính,... Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức thị trấn đều đủ chuẩn, có trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn. Thị trấn cũng  tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhằm thay đổi tư duy của người dân đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết, công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Qua đó đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức. Trong 02 năm 2018 và 2019, trị trấn Dầu Tiếng có chỉ số cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 4 trong toàn huyện.

Trong thực hiện Đề án tinh giản biên chế gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, thị trấn đã tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện chủ trương tinh giản biên chế với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Trung ương, Tỉnh, và Huyện. Trên cơ sở đó, thị trấn Dầu Tiếng đã xây dựng đề án và triển khai thực hiện thí điểm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách; số lượng cán bộ công chức đăng ký thực hiện tinh giản từ 1,5% đến 2% của tổng biên chế được giao là 47 biên chế.

Qua hơn 02 năm thực hiện, đến nay thị trấn còn 32 biên chế, giảm 13 biên chế, đạt 76,17% so với kế hoạch đề ra, cụ thể, trong năm 2018, giảm 06 biên chế; năm 2019, giảm 06 biên chế và năm 2020, giảm 01 biên chế. Các chế độ chính sách về kinh phí chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh được thực hiện đảm bảo, 13 người tinh giản được chi trả với tổng số tiền trên 717 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ bằng nguồn quỹ phúc lợi với tổng số tiền trên 210 triệu đồng, đến nay, không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện nào về chính sách tinh giản.

Trong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, thị trấn đã sử dụng mạng LAN nội bộ và mạng truyền số liệu chuyên dùng để trao đổi công việc giữa các bộ phận, ngành với nhau và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa, phần mềm quản lý hộ tịch, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 2, 3; sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi như: Công văn, báo cáo, thông báo, giấy mời, lịch làm việc, văn bản hành chính.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thị trấn Dầu Tiếng xác định một số hạn chế cần được khắc phục để thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng cải các hành chính; một cửa liên thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, đó là: Một bộ phận người dân còn hạn chế khi tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công; một vài công chức lớn tuổi còn lúng túng trong cách thức thực hiện giao dịch công bằng hình thức trực tuyến; thị trấn Dầu Tiếng là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện, số lượng người dân đến giao dịch đông, 01 cán bộ phải kiêm nhiều nhiệm vụ nên chất lượng công việc có lúc, có nơi chưa đảm bảo tiến độ đề ra,...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đề ra, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, thị trấn đề ra những nhiệm vụ cần phải thực hiện: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh và Huyện về thực hiện các cách hành chính; một cửa liên thông - Đề án tinh giản biên chế gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc diện tinh giản đến cán bộ, công chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả và toàn diện từ cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá nền hành chính với mục tiêu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện trong thực thi công vụ; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ công chức thị trấn đủ chuẩn, đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1124
Tuần này: 9265
Tháng này: 33791
Tổng truy cập: 776505