Một số điểm mới quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017

15/02/2019    Lượt xem: 197    In bài viết   Độ tương phản  

Thông tư số 136/2018/TT-BTC có những điểm mới cơ bản sau:

1. Tổ chức thực hiện thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản khi chưa tham gia dịch vụ công trực tuyến:

- Khi có nhu cầu thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng, đơn vị giao dịch lập và gửi đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi đến Kho bạc Nhà nước (KBNN) (trong đó, bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng được lập thành 02 liên) để làm thủ tục kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định.

- Căn cứ hồ sơ, chứng từ của đơn vị giao dịch, KBNN kiểm soát, nếu đủ điều kiện thì làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại (NHTM); đồng thời, xác nhận trên 01 liên bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (đối với bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng có từ 02 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai của KBNN) và gửi lại cho đơn vị giao dịch để đơn vị chuyển cho NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng).

- Căn cứ bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị đã được KBNN xác nhận và số tiền trên tài khoản thanh toán của đơn vị, NHTM làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị sang các tài khoản thanh toán của cá nhân theo từng đối tượng thụ hưởng.

2. Trường hợp đơn vị giao dịch (không bao gồm các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) tham gia dịch vụ công trên Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN, thì đơn vị giao dịch lập đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi, ký số và gửi đến KBNN qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN; trong đó, bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng được lập theo phương thức nhập trực tiếp trên Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN hoặc tải tệp tin điện tử (file) theo cấu trúc do KBNN công bố vào Trang thông tin dịch vụ công điện tử vào lần tham gia đầu tiên và được đơn vị cập nhật hàng tháng nếu có thay đổi.

- KBNN kiểm soát chi lương theo chế độ quy định, nếu đủ điều kiện thì chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đơn vị tại ngân hàng thương mại. Sau khi nhận được tiền do KBNN chuyển đến, ngân hàng thương mại nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán truy cập vào cổng trao đổi dữ liệu điện tử của KBNN để lấy thông tin bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị và thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị vào tài khoản thanh toán của từng đối tượng thụ hưởng.

3. Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau, song phải nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán. Việc đăng ký rút tiền mặt với KBNN được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Đăng ký qua điện thoại với cán bộ có thẩm quyền của KBNN nơi giao dịch (Kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền đối với KBNN cấp huyện).

- Đăng ký qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN (trường hợp KBNN đã triển khai tiện ích đăng ký rút tiền mặt qua dịch vụ công).

- Đăng ký bằng văn bản với KBNN (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư này).

4. Trường hợp đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN mở tài khoản thanh toán tại NHTM đăng ký rút tiền mặt ngay trong ngày làm việc tại NHTM đối với những khoản chi phải đăng ký rút tiền mặt theo quy định hoặc trường hợp khoản chi không thuộc mức phải rút tiền mặt tại NHTM, nhưng đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt tại NHTM, thì sau khi kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt theo phương thức điện tử đến NHTM nơi KBNN mở tài khoản để đơn vị sử dụng NSNN thực hiện lĩnh tiền mặt tại NHTM theo quy trình quy định.

5. Rút tiền mặt tại ngân hàng: Các đơn vị sử dụng NSNN khi giao dịch với KBNN mở tài khoản thanh toán tại NHTM có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100.000.000) đồng trở lên trong 01 lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại NHTM nơi đơn vị KBNN mở tài khoản theo quy định, trừ trường hợp: Đơn vị có khoản nộp vào KBNN và khoản chi bằng tiền mặt trong cùng một lần giao dịch; đảm bảo sau khi bù trừ, số chi thực tế bằng tiền mặt tại KBNN có giá trị không quá một trăm triệu (100.000.000) đồng.

6. Quy trình rút tiền mặt tại ngân hàng:

- Đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) của người nhận tiền mặt (cán bộ, công chức của đơn vị) trên các chứng từ đề nghị thanh toán gửi KBNN.

- KBNN thực hiện kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, nếu đủ điều kiện thì chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến NHTM nơi KBNN mở tài khoản để đề nghị NHTM cung cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng NSNN.

- Căn cứ chứng từ rút tiền mặt do KBNN chuyển đến và chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người nhận tiền, NHTM nơi KBNN mở tài khoản làm thủ tục cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng NSNN (thông qua người nhận tiền của đơn vị).

- Đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm làm thủ tục rút tiền mặt tại NHTM ngay trong ngày được KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM; đồng thời, phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của NHTM khi nhận tiền mặt tại NHTM. Đơn vị sử dụng NSNN tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt nhận từ NHTM theo đúng nội dung chi đã được KBNN chấp nhận thanh toán.

- Trường hợp đơn vị sử dụng NSNN chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM, thì đơn vị phải thông báo cho KBNN biết để phối hợp với NHTM nơi KBNN mở tài khoản xử lý các chứng từ rút tiền mặt đã chuyển theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và NHTM.

7. Đơn vị giao dịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm gửi đầy đủ, chính xác bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đã được KBNN xác nhận cho NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán theo quy định. Trường hợp đơn vị giao dịch tham gia dịch vụ công trên Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN, thì đơn vị thông báo cho NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán được biết để truy cập vào Cổng trao đổi dữ liệu điện tử của KBNN lấy thông tin bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị.

8. Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Các nội dung khác có liên quan đề nghị các đơn vị nghiên cứu tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC để biết thêm chi tiết.

Bùi Văn Mỹ (KBNN Dầu Tiếng)

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 93
Tuần này: 877
Tháng này: 11931
Tổng truy cập: 86174