Sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

07/11/2019    Lượt xem: 205    In bài viết   Độ tương phản  

CBCCVC toàn huyện trong thời gian qua được tuyển chọn, đánh giá căn cứ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, có đủ sức khỏe, phù hợp với yêu cầu vị trí công việc, qua đó đã góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng CBCCVC. Sự lớn mạnh của đội ngũ CBCCVC đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, việc cải cách hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Về công tác triển khai, quán triệt: Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Toàn Đảng bộ huyện tập trung quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với xu thế phát triển của đất nước; nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Về công tác tuyên truyền: Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai ở cấp huyện 02 đợt với 745 người tham dự; các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ CBCCVC về chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp trong huyện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án này đến đoàn viên, hội viên. Các cơ quan thông tin, truyền thanh của huyện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Đề án của Huyện ủy; định hướng dư luận, tạo sự ủng hộ của nhân dân trong huyện, nhất là về những nội dung liên quan trực tiếp đến cơ sở.

- Kết quả thực hiện

+ Qua 02 năm thực hiện Đề án số 02 - ĐA/HU về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kết quả đã tinh giản 128 biên chế, hợp đồng (35 biên chế chính thức, 01 hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 51 hợp đồng huyện, 43 người hoạt động không chuyên trách cấp xã) và giảm 02 cấp trưởng, 08 cấp phó. Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ cấp huyện từ tháng 4/2019 và Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ tháng 7/2019. Thực hiện 02 mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã[1], 03 mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã[2]. Chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND/UBND đã được huyện thực hiện từ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và tiếp tục thực hiện đến nay.

 + Thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW, Chương trình hành động số 77 - CTr/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 77 – KH/HU, ngày 10/8/2018 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với mục đích giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tài chính và biên chế theo Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Kết quả, đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo đã sáp nhập 4/5 trường tiểu học, trung học cơ sở (đạt 80% kế hoạch), giảm 04 cấp trưởng và 86 viên chức; đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Đài Truyền thanh huyện (thực hiện tháng 8/2019); thực hiện cơ chế tự chủ theo loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên đối với các đơn vị Xí nghiệp Công trình công cộng huyện (thực hiện từ năm 2018).

+ Đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp tinh giản biên chế được giải quyết hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, Nghị định số: 26/2015/NĐ-CP, ngày 29/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số: 15/2018/NQ-HĐND, ngày 30/11/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ khi thực hiện đến nay đã giải quyết 56 trường hợp, trong đó khối Đảng, Đoàn thể 05 trường hợp[3]; khối Nhà nước 51 trường hợp[4] và giải quyết đồng thời hưởng chế độ theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND cho 15 trường hợp. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã trích một phần tăng thu nhập để hỗ trợ cho cán bộ tinh giản.

- Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện

Trong thời gian qua Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của huyện, đảm bảo bám sát chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và các mục tiêu mà Đề án của Huyện ủy đã đề ra. Cấp ủy đảng các cấp với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị, địa phương mình đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu quả, lộ trình sắp xếp phù hợp. CBCCVC toàn huyện cùng đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong xây dựng hệ thống chính trị; bên cạnh đó là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong toàn huyện.

Thực hiện đổi mới hệ thống chính trị so với những quy cũ trước đây là việc làm hết sức khó khăn, ban đầu khi thực hiện một số CBCCVC có bị tác động do sắp xếp dôi dư có tâm lý băn khoăn, lo lắng gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc; sau thời gian sắp xếp, số lượng cán bộ công chức giảm nhưng số lượng công việc không giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm trạng lo lắng về việc làm, đời sống của bản thân, gia đình sau khi bị tinh giản; chưa hiểu rõ chủ trương thực hiện, các chính sách hỗ trợ đối với bản thân nếu thuộc diện tinh giản; một số ít cán bộ còn trì trệ, làm việc theo thói quen trước đây, chậm cải tiến nên khi nhận thêm nhiệm vụ mới sắp xếp chưa khoa học, hiệu quả công việc chưa cao. Chủ trương sáp nhập, kiệm nhiệm các cơ quan Đảng, Nhà nước chưa thực hiện do còn vướng về chức năng, nhiệm vụ, tài chính.

- Với quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian tới cần phải: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ CBCCVC và trong nhân dân về chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Tăng cường đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ huyện đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện, cách thức, phương pháp nào hiệu quả, phù hợp, thiết thực với tình hình thực tế của địa phương thì mạnh dạn đề xuất, xin ý kiến thực hiện thí điểm. Không nóng vội trong quá trình thực hiện, làm chắc từng bước một, đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, công khai, dân chủ và quy định.

3. Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị phải đồng bộ trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị gắn với vị trí việc làm được phê duyệt; bố trí tinh gọn biên chế, số lượng cấp trưởng, cấp phó đảm bảo hợp lý. Tinh giản biên chế phải gắn với thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVC bị tinh giản.

4. Tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng, thu hút người có đức, có tài vào làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của huyện.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu CBCCVC.

6. Tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của Đề án, quyết tâm đến năm 2021 sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của huyện.

Vân Anh

[1] xã Định Hiệp, xã Minh Hòa

[2] xã Thanh An, xã An Lập, xã Định An

[3] Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do sắp xếp tổ chức bộ máy, nhận sự 04 trường hợp; do chưa đạt trình độ theo tiêu chuẩn 01 trường hợp.

[4] Nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP có 09 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 08 trường hợp thôi việc ngay; Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP có 08 trường hợp; thôi việc 26 trường hợp.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 831
Tuần này: 3371
Tháng này: 18765
Tổng truy cập: 308630