Dầu Tiếng: Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

07/11/2019    Lượt xem: 142    In bài viết   Độ tương phản  

Yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt sâu sắc đến toàn thể đảng viên việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Về nội dung Đại hội Đảng bộ  

- Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

- Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức, chuyên gia.... và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả; chuẩn bị tốt và có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân.

Về công tác nhân sự

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

- Công tác chuẩn bị nhân sự: phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

- Tiêu chuẩn cấp ủy viên: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá mới phải thực hiện theo Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và các quy định, hướng dẫn có liên quan. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết; có biểu hiện suy thoái; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

- Độ tuổi tham gia cấp ủy: Những đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ.

- Về cơ cấu cấp ủy: Cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đối với những nơi có đủ điều kiện. Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp huyện; dưới 35 tuổi đối với cấp xã, thị trấn và cấp cơ sở nói chung) từ 10% trở lên; Phấn đấu cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ, cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và thường trực cấp ủy (so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020).

- Về quy trình nhân sự cấp ủy: Cơ bản thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII, Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TU ngày 12/06/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định số 02-QĐi/HU, ngày 06/9/2018 của Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và được cụ thể hoá cho 2 đối tượng: (1) nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy; (2) nhân sự tái cử cấp ủy.

- Về thực hiện bầu cử trong đại hội: Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất đại hội điểm tại chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao và Đài Truyền thanh; đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại Đảng bộ xã Thanh An.

- Về cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên: Việc xác định cơ cấu, số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng đổi mới cách phân bổ để bảo đảm hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc: (1) Đại hội đảng bộ huyện không quá 300 đại biểu; (2) Đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng viên; có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu. Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp về số lượng, cơ cấu đại biểu đại hội đảng bộ các cấp. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi, đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Kế hoạch được giao các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của cơ quan cấp trên tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa về công tác Đại hội Đảng các cấp trong huyện. Giao Ủy ban nhân dân huyện phát động trong các ngành, các cấp về phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020; tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng và phối hợp tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong huyện. Các Tiểu ban của Đại hội V của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu các nội dung, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V của huyện. Các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường trách nhiệm, sâu sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo cấp cơ sở chuẩn bị chu đáo, tiến hành đại hội thành công. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới (cấp huyện và xã, thị trấn) tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử, chuẩn bị kiện toàn theo lộ trình các chức danh chính quyền, đoàn thể theo phương án đề ra.

Vân Anh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 147
Tuần này: 737
Tháng này: 17268
Tổng truy cập: 279581