UBND huyện chỉ đạo đổi mới nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

02/01/2019    Lượt xem: 110    In bài viết   Độ tương phản  

UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt những nội dung: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Phong trào; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Chú trọng truyền thông và nêu gương các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự quản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân với nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ (bắt đầu từ năm 2019) để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần ưu tiên dành nguồn lực và thời gian hơn nữa cho việc thực hiện Phong trào nói riêng và phát triển văn hóa nói chung.

UBND huyện cũng giao Phòng Văn hóa và Thông tin (Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào của huyện) theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của công văn và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định.

Phan Vũ

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 651
Tuần này: 651
Tháng này: 10215
Tổng truy cập: 102914