Huyện Dầu Tiếng triển khai Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn

05/04/2021    Lượt xem: 33    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm đảm bảo sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; đảm bảo đạt tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan hành chính nhà nước; phát huy vai trò phụ nữ trong hoạch định chính sách và tăng cường hiệu quả công tác bình đẳng giới ở các ngành, các cấp trên địa bàn huyện. Đồng thời thực hiện theo Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021 – 2030”, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai Chương trình trên địa bàn huyện.

Để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp hoạch định chính sách, hướng tới thực hiện cam kết mục tiêu phát triển bền vững về quyền bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nắm giữ vị trí chủ chốt ở các ngành, các cấp ngày càng nhiều, Kế hoạch đã vạch ra 04 chỉ tiêu cần thực hiện, bao gồm:

1. Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75%, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

2. Cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.

3. Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030.

4. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.

Theo đó cần thực hiện các nhóm giải pháp để đạt được chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ; đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hoạch định chính sách các cấp; truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm; huy động nguồn viện trợ tài chính hợp pháp để thực hiện Chương trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tại các ngành và địa phương đối với việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và các chính sách về công tác cán bộ nữ; thực hiện thống kê theo cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm và tổng kết 10 năm đối với kết quả thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch này.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất quan điểm: Thực hiện bảo đảm quyền bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi để nữ cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường trong mọi lĩnh vực công tác đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Phân công nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ: chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chỉ tiêu thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021 – 2030” đối với các ngành, các cấp trên địa bàn huyện.

Vy Anh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2033
Tuần này: 13714
Tháng này: 35940
Tổng truy cập: 938791