Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân.

03/07/2021    Lượt xem: 386    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu nội dung Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 5844/KH-UBND ngày 22/12/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Kế hoạch số 5845/KH-UBND ngày 22/12/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ V  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 19/01/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, giao các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND huyện đánh giá các chỉ tiêu phát triển các thành phần kinh tế; cụ thể hóa các mục tiêu và giải pháp phát triển thành phần kinh tế vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ/.

Anh Xê Ka