Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 07/9/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 07/09/2020

Thứ hai ngày 31/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra các di tích trên địa bàn huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý di tích huyện (Chuẩn bị báo cáo và chương trình kiểm tra), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Có chương trình riêng (tập trung tại UBND huyện lúc 8h để cùng đi).

Thứ ba ngày 01/9/2020

Sáng

1. 06 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

MD: Theo Thông báo số 352/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Thanh tra huyện về kết luận thanh tra đất đai.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Nội vụ về kết luận thanh tra (Kết luận số 161/KL-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bình Dương).

MD: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Long Hòa, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về kết luận thanh tra (Kết luận số 161/KL-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bình Dương).

MD: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, UBND xã Long Hòa, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

5. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021-2023[1].

MD: UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú; Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự đo đạc đất giáp ranh với thị xã Bến Cát.

MD: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã An Lập (Lãnh đạo và công chức địa chính).

ĐĐ: Khu vực đất giáp ranh với thị xã Bến Cát.

Thứ tư ngày 02/9/2020

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2020) (Theo Thông báo số 352/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2020) trực cơ quan.

Thứ năm ngày 03/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 09 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường huyện.

5. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường huyện.

6. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

7. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng thẩm định Dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe báo cáo về tình hình lớp học Trung cấp Chính trị - Hành chính hệ không tập trung, khóa 78 và phương hướng thời gian tới.

ĐĐ: Phòng họp - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

4. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 9/2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 04/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 (Hình thức trực tuyến).

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự đối thoại với hộ ông Nguyễn Vũ Tòng - Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng (Mời Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN thị trấn dự); Lãnh đạo Khu phố 4B (Bí thư, Trưởng Khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ bảy ngày 05/9/2020

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại Trường Tiểu học Long Hòa.

ĐĐ: Trường Tiểu học Long Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại Trường THCS Minh Tân.

ĐĐ: Trường THCS Minh Tân.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại Trường THPT Thanh Tuyền.

ĐĐ: Trường THPT Thanh Tuyền.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại Trường Mầm non Long Tân.

ĐĐ: Trường Mầm non Long Tân.

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại Trường Mầm non Sơn Ca.

ĐĐ: Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Dầu Tiếng.

6. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 06/9/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Thị Phương Đây trực cơ quan.

Thứ hai ngày 07/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 9/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1106
Tuần này: 4838
Tháng này: 22524
Tổng truy cập: 648581