Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

Thứ hai ngày 02/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 3/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Công chức và nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Trưởng và Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội Kỳ Yên của Đình Thần Dầu Tiếng.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), UBND thị trấn Dầu Tiếng, Ban Quản lý Đình Thần Dầu Tiếng (Phòng Văn hóa và Thông tin mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 03/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua kế hoạch triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng về Đất và Người Dầu Tiếng nhân Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án thiết kế sửa chữa trụ sở bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả huyện.

MD: Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Hồ Văn Luyến, Trần Văn Khiêm, Lê Huy Bằng, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục: Thi công xây lắp phần hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông, thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Phòng Quản lý đô thị liên hệ Sở Giao thông Vận tải để thống nhất địa điểm tập trung).

Thứ tư ngày 04/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp nghe hướng dẫn áp dụng đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp phối hợp triển khai thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính.

ĐĐ: Hội trường A – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tầng 3, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự nhận bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông các đoạn tuyến đường tỉnh qua địa bàn nội ô các huyện, thị xã, thành phố để quản lý, vận hành, cải tạo, duy tu, sửa chữa theo phân cấp.

ĐĐ: Hội trường Sở Giao thông Vận tải.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh đi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) đối với UBND xã Long Hòa.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) (Xem chi tiết); Trưởng và các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

MD: Hội trường UBND xã Long Hòa (Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện tập trung tại trụ sở HĐND - UBND huyện lúc 13h30’ để cùng đi. Có xe chở đi).

Thứ năm ngày 05/3/2020

Sáng

1. 05 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh đi công tác tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

MD: Có thư mời riêng, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (Tập trung tại Trụ sở UBND huyện Dầu Tiếng lúc 5h00’ để cùng đi).

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020[1].

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020.

MD: UBND các xã, thị trấn; cá nhân, tập thể được tỉnh khen thưởng (Phòng Tư pháp mời).

ĐĐ: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Phan Văn Liêm trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

Thứ sáu ngày 06/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đại hội điểm Chi bộ Văn hóa thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Nhà thiếu nhi huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND – UBND huyện năm 2020[2].

MD: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Nội vụ, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 07/3/2020

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 08/3/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Nữ mặc bộ áo dài truyền thống, Nam âu phục thắt cravat.

[2] Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan mặc đồng phục năm 2020.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1620
Tuần này: 8077
Tháng này: 5264
Tổng truy cập: 702552