Thông tin tuyên truyền


  29/03/2023  Lượt xem: 1331

Ngày 27/02/2023, Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 22/PYT về việc thu hồi sản phẩm “Diệp Bảo - Kem trẻ em”.

  29/03/2023  Lượt xem: 1343

Ngày 15/02/2023, Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản số 21/PYT về việc Thông báo thu hồi thuốc Tobradico.

  10/03/2023  Lượt xem: 1435

Nhằm từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt việc chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân; xây dựng chính quyền, công sở thân thiện, trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện Quy chế dân chủ để xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, làm việc hiệu quả, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

  10/03/2023  Lượt xem: 1288

Huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023

  10/03/2023  Lượt xem: 1281

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC)  là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, kiên trì đấu tranh nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực; tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác PCTN, TC; phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, TC.

  07/03/2023  Lượt xem: 940

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2679/VPUB-HCC ngày 30/12/2022 về việc triển khai phương thức sử dụng thông tin công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.

  18/10/2022  Lượt xem: 538

Nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thành công Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

  08/09/2022  Lượt xem: 620

Nhằm góp phần vận động Nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong Nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương một cách thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  08/09/2022  Lượt xem: 435

  Vừa qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp Trung tâm Chính trị huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

  08/09/2022  Lượt xem: 468

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 385
Tuần này: 8630
Tháng này: 56384
Tổng truy cập: 3936300