Thông tin chỉ đạo điều hành


  07/07/2023  Lượt xem: 630

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh tại Công văn số 1926/UBND-NC ngày 20/4/2023 về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Công văn số 1069/UBND-NC ngày 21/6/2023, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tập trung thực hiện những nội dung, cụ thể như sau:

  07/07/2023  Lượt xem: 605

UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành văn bản số 1002/UBND-KT để triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

  07/07/2023  Lượt xem: 599

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Công văn số 2881/UBND-NC, ngày 14 tháng 6 năm 2023 về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời nhằm nỗ lực triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số để cắt giảm các quy định thủ tục hành chính, chi phí và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Công văn số 1081/UBND-NC ngày 22/6/2023 trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

  07/07/2023  Lượt xem: 616

Ngày 14/6/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  07/07/2023  Lượt xem: 661

Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh tại Thông báo số 08/TB-T766 ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thông báo kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Bình Dương.

  07/07/2023  Lượt xem: 633

Thực hiện theo văn bản triển khai của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1966/SGTVT-VP ngày 12/6/2023 về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đổi Giấy phép lái xe ô tô trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

  12/06/2023  Lượt xem: 665

Ngày 23/5/2023, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành văn bản chỉ đạo số 827/UBND-BTCD yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.

  12/06/2023  Lượt xem: 688

Ngày 30/5/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 869/UBND-VX về việc làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, ứng dụng VneID.

  12/06/2023  Lượt xem: 691

Ngày 12/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 14/2/2023 của Huyện ủy Dầu Tiếng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2023 – 2025.

  22/05/2023  Lượt xem: 855

Căn cứ Kế hoạch số 1037/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/4/2023 về việc triển khai triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 284
Tuần này: 8529
Tháng này: 56283
Tổng truy cập: 3936199