Thông tin chỉ đạo điều hành


  28/09/2023  Lượt xem: 1169

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 1537/UBND-VX ngày 24/8/2023 về chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

  28/09/2023  Lượt xem: 875

Nhằm tạo cơ sở để cơ quan, đơn vị rà soát lại cơ cấu tổ chức, cách thức bố trí, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; xác định vị trí việc làm gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

  28/08/2023  Lượt xem: 770

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và tầm quan trọng của công tác PCCC & CNCH; đồng thời, duy trì phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH và tuyên truyền sâu rộng Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  28/08/2023  Lượt xem: 813

Ngày 20/7/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 1286/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện, theo đó yêu cầu:

  28/08/2023  Lượt xem: 789

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Thông qua kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC huyện Dầu Tiếng năm 2022, toàn huyện có 09/12 xã, thị trấn Chỉ số CCHC giảm so với năm 2021, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Chỉ số CCHC của huyện năm 2022 giảm 01 bậc.

  04/08/2023  Lượt xem: 739

Theo Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 19/6/2023 của Văn phòng Chính phủ, sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành, các đại biểu tham dự cuộc họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia thống nhất chỉ đạo:

  07/07/2023  Lượt xem: 772

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 08/6/2023 về triển khai, thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn huyện.

  07/07/2023  Lượt xem: 702

Ngày 07/6/2023, UBND huyện Dầu Tiếng ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND để tổ chức tọa đàm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

  07/07/2023  Lượt xem: 828

UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành văn bản số 949/UBND-NC để chỉ đạo các cơ quan, ban  ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ quy định của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2206/UBND-VX ngày 12/5/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn theo quy định.

  07/07/2023  Lượt xem: 743

Nhằm tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể vững mạnh; Thông qua kết quả phong trào thi đua, tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 436
Tuần này: 8681
Tháng này: 56435
Tổng truy cập: 3936351