Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng

19/05/2020    Lượt xem: 255    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo các chương trình, đề án, kế hoạch đã đề ra; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; triển khai xây dựng kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý những hành vi tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, kiến nghị cấp có thầm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cá cơ chế, chính sách, quy chế, quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước chưa rõ ràng, không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Thanh Tra huyện tham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo (sửa đổi); triển khai Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (khi có hiệu lực). Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan rà soát, đề xuất UBND huyện triển khai đầy đủ nhiệm vụ về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa đề “Không thể tham nhũng”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ và dư luận về tiêu cực và tham nhũng như các dư án đầu tư lớn; quản lý và sử dụng đất đai,...tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng, kéo dài. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành kế hoạch thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 21/3/2019 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo về người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh, hoàn thiện nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; kết quả công tác phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với UB.MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, phản ánh, tố cáo cung cấp thông tin về tham nhũng.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả theo quy định hàng quý, 6 tháng và năm.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1477
Tuần này: 7934
Tháng này: 5121
Tổng truy cập: 702409