Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020)

27/04/2020    Lượt xem: 278    In bài viết   Độ tương phản  

Chiều ngày 22/4/2020, tại phòng họp 1 - UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020). Ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện: Trần Quang Tuyên, Nguyễn Thị Ánh Tuyết; cùng dự tại phòng họp có Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020) là đại biểu HĐND huyện; Trưởng và các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện. Hội nghị được truyền trực tuyến đến nơi làm việc của lãnh đạo các phòng, ban huyện và thường trực HĐND - UBND các xã, thị trấn thông qua bằng phần mềm Webex meetings.

Theo Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020), Đoàn giám sát HĐND huyện đã làm việc trực tiếp với UBND xã Long Hòa, Thanh Tuyền, Minh Hòa, thị trấn Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng; UBND các xã còn lại, Đoàn giám sát thực hiện giám sát thông qua báo cáo gửi về Đoàn.

Thực hiện Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND huyện về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016-2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Tập trung chỉ đạo, điều hành, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ thông qua việc mời gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ phù hợp với điều kiện của địa phương, gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp kỹ thuật cao. Giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020) xác định 35 chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2016 - 2020; ước đến cuối năm 2020, UBND huyện thực hiện hoàn thành 33/35 chỉ tiêu (trong đó có 13 chỉ tiêu vượt Nghị quyết HĐND huyện) và 02 chỉ tiêu chưa hoàn thành (gồm: Chỉ tiêu về Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công, trong đó còn 25 danh mục công trình huyện xây dựng trong kế hoạch đến nay chưa có nguồn để triển khai thực hiện, dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025; chỉ tiêu Tỷ lệ độ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm).

Cơ cấu kinh tế của huyện đến cuối năm 2019: Công nghiệp - xây dựng 42,74%, Thương mại - dịch vụ 31,31%, Nông nghiệp 25,95% (ước thực hiện đến cuối năm 2020: Công nghiệp - xây dựng 45,41%, Thương mại - dịch vụ 30,86%, Nông nghiệp 23,73%). Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 là 57 triệu đồng/người/năm (ước đến cuối năm 2020 là 65 triệu đồng/người/năm). Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Hiện nay có 30/46 trường được xây dựng lầu hóa (đạt 65,22%) và 37/46 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt 80,43%). Hệ thống cơ sở vật chất các bậc học từ Mầm non đến Trung học phổ thông được chú trọng quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập tại địa phương. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 96%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 88,2%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 91,06%. Đã xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; 100% xã, thị trấn đã thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng (trong đó có 10/12 xã, thị trấn đã xây thiết chế văn hóa, thể thao); 100% xã, thị trấn được trang bị Đài Truyền thanh không dây.

Cổng chào huyện Dầu Tiếng (xã Thanh Tuyền)

Huyện đã quán triệt việc xây dựng nông thôn mới gắn liền với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo cơ sở hạ tầng khang trang và môi trường sống nông thôn tốt hơn. Đến nay, toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 100%; huyện được công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”, có 1/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và đang trình tỉnh xét công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện còn 497 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,56% (trong đó: số hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo: 185 hộ, chiếm tỷ lệ 0,58%; số hộ nghèo bảo trợ xã hội: 312 hộ, chiếm tỷ lệ 0,98%) và 309 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,97%. Công tác giảm nghèo được thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đúng đủ kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo. Triển khai cho vay vốn giải quyết việc làm, vốn người nghèo theo đúng quy định. Hàng năm, huyện đều tổ chức các Hội nghị tiếp xúc và đối thoại với hộ nghèo, duy trì tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo hàng quý tại huyện; tư vấn nghề cho người nghèo theo Đề án 1956 của Chính phủ; hỗ trợ sinh kế theo nhu cầu cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình. Chương trình phát triển nông nghiệp - nông thôn, phát triển đô thị, phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định.

Qua giám sát, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Về cơ cấu hành chính của huyện chưa thực hiện đạt (theo nghị quyết đến năm 2020 huyện có 13 xã, 4 thị trấn). Còn 02/35 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số tiêu chí để thị trấn Dầu Tiếng đạt đô thị loại IV; Minh Hòa, Long Hòa đạt đô thị loại V về: mật độ dân số, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị,... vẫn chưa đạt được; việc quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý đất công tại một số xã, thị trấn vẫn chưa chặt chẽ. Việc kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến đạt hiệu quả chưa cao; việc triển khai các dự án trong vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền còn chậm. Một số địa phương xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025 vẫn chưa đảm bảo theo định hướng phát triển của tỉnh, huyện.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát của HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025 đã đề; tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển đô thị, kêu gọi đầu tư phát triển các khu đô thị đã được quy hoạch trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, phấn đấu xây dựng thị trấn Dầu Tiếng đạt đô thị loại IV trong nhiệm kỳ tới; thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, trong đó quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, hình thành chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp và phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng; đẩy nhanh tiến độ các Đề án, Dự án đang triển khai nhằm khai thác tối ưu các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phục vụ cho sự phát triển bền vững; chỉ đạo quản lý tốt quỹ đất công trên địa bàn; rà soát lại quy hoạch các xã, thị trấn (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới,...) đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; tiếp tục quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển các ngành nghề phù hợp với điều kiện của địa phương, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thúc đẩy đầu tư, phát triển 01 - 02 cảng dọc sông Sài Gòn để phục vụ phát triển kinh tế, thương mại và du lịch sinh thái trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung giải pháp thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng giao thông, tiêu chí môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập,... phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế, xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục - đào tạo, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia theo đúng lộ trình; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; đẩy mạnh phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao,... nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội cho sự phát triển.

UBND các xã, thị trấn cần tích cực nghiên cứu phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh, huyện, đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025 của xã, thị trấn cho phù hợp; cụ thể hóa các nhiệm vụ hàng năm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền, vận động sự chung sức thực hiện của nhân dân và các doanh nghiệp; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Dầu Tiếng phấn đấu xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị hàng năm. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo một cách có hiệu quả; huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1532
Tuần này: 7989
Tháng này: 5176
Tổng truy cập: 702464