UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ quý I/2020

29/03/2020    Lượt xem: 232    In bài viết   Độ tương phản  

Cùng dự có ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban của HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020) để phục vụ đợt giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Trong quý I/2020, thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số giải pháp tích cực nhằm đảm bảo kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Ước tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt gần 3.957,3 tỉ đồng (đạt 22,14% so kế hoạch, tăng 13,73% so với cùng kỳ). Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng gần 1.838,8 tỉ đồng (đạt 23% so kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ gần 1.493,7 tỉ đồng (đạt 27% so kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất nông nghiệp trên 624,8 tỉ đồng (đạt 15% so kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ). Tổ chức thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và trình tỉnh thẩm định xét công nhận xã Định Hiệp, Long Hòa, Thanh Tuyền, Định Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đã quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân năm 2020, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi từ huyện đến cơ sở; đảm bảo khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Triển khai Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 gây ra; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí,...

Thực hiện Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND huyện về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016-2020; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Tổng giá trị sản xuất trong huyện tăng trưởng cao hơn kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp dần chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, thương mại - dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; các ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, triển khai kịp thời các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Theo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 - 2020) xác định 35 chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2016 - 2020; ước đến cuối năm 2020 hoàn thành 33/35 chỉ tiêu (trong đó có 13 chỉ tiêu vượt Nghị quyết HĐND huyện) và 02 chỉ tiêu chưa hoàn thành (chỉ tiêu về phát triển Thương mại - Dịch vụ và tỷ lệ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp, đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quý II/2020, như: Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan, phòng, ban huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phương Linh đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đầu tư các công trình thuộc Đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền; thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao. Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất trong mùa khô. Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái núi Cậu - hồ Dầu Tiếng và Cụm công nghiệp An Lập. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040 và Đề án công nhận đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Thẩm định nhiệm vụ các đồ án Quy hoạch các khu đô thị, khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư của thị trấn Dầu Tiếng,...

Thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân, các chương trình y tế và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các trường tổ chức việc dạy học, ôn tập cuối năm học 2019-2020 đảm bảo theo chương trình điều chỉnh của ngành giáo dục. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động. Đảm bảo chi trả trợ cấp kịp thời chế độ cho các đối tượng; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng, bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trích nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng quy định. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ,...

Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1230
Tuần này: 3008
Tháng này: 1230
Tổng truy cập: 837319