Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị về thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2020

16/03/2020    Lượt xem: 119    In bài viết   Độ tương phản  

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2020, Chỉ thị yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức triển khai, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu về công tác Quốc phòng địa phương năm 2020, gồm:

Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2020; tiếp tục quán triệt tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác Quốc phòng địa phương; triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương. Xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu: Xây dựng , cũng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc; kế hoạch động viên quốc phòng, bảo đảm nhu cầu Quốc phòng năm đầu chiến tranh; kịp thời tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng khi được lệnh của cấp trên; tham gia thẩm định về quy hoạch các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng, an ninh; ra soát, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng cơ bản, lâu dài, bền vững. Chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất Huyện uỷ, UBND huyện những chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương theo giai đoạn 2019-2025. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ theo Thông tư 108 của Bộ Quốc phòng. Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh: Phát huy hiệu quả hoạt động giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện, các xã, thị trấn; tăng cường  công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh; mời các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành người đứng đầu các tổ chức tôn giáo; trưởng các họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh do Quân khu tổ chức; rà soát, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho các đối tượng 2,3 trên địa bàn huyện; tham mưu việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho giáo viên các trường trung học phổ thông; tăng cường kiểm tra, theo dõi việc tổ chức giảng dạy môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh ở các trường, các cơ sở giáo dục tự chủ trong giảng dạy môn học Quốc phòng và An ninh. Công tác xây dựng lực lượng: kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức; tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đảm bảo theo chỉ tiêu; chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng Dân quân tự vệ. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu ở 2 cấp, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định; chú trọng tuyển, chọn nhập ngũ công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, ngành chuyên môn cho quân đội và các bộ công chức, đảm bảo tỷ lệ đảng viên kết nạp trên 6 tháng nhập ngũ đạt 2% trở lên. Tích cực làm công tác dân vận, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo quy định.

Ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2020

Công an huyện: Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện; chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân được xét tuyển  nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Dân quân Thường trực theo quy định.

Các ban ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về Quốc phòng. UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện về thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2020; chỉ đạo xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương giai đoạn 2019-2025; thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu theo quy định; tiếp tục xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đủ số lượng và nâng cao chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách,....

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 253
Tuần này: 4138
Tháng này: 5815
Tổng truy cập: 536988