Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công vụ giai đoạn 2022 - 2025

11/10/2022    Lượt xem: 112    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; Phát hiện, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vi phạm các quy định và vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; gây khó khăn, chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và đẩy mạnh việc tuyên truyền ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó, UBND huyện Dầu Tiếng vừa ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc phối hợp kiểm tra, giám sát công vụ giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, các nội dung kiểm tra, giám sát công vụ, gồm: việc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở; chấp hành giờ giấc làm việc; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị; Quy định về nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Song song đó, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện trong quá trình thực hiện công vụ của thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra, kiểm tra, giám sát đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Kế hoạch giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các cơ quan thành viên Đoàn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công vụ theo kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức việc triển khai thực hiện, thực thi công vụ; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan giải trình về các ý kiến phản ảnh. Công khai số điện thoại của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và địa chỉ tiếp nhận ý kiến phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính trên địa bàn; Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hình thức xử lý các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chấp hành các quy định hiện hành liên quan đến kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời kiến nghị UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2430
Tuần này: 2430
Tháng này: 8648
Tổng truy cập: 2107755