Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

08/04/2022    Lượt xem: 1126    In bài viết   Độ tương phản  

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Ngày 24/02/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác PCTN trên địa bàn huyện.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đảm bảo kịp thời, đồng bộ thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa; kịp thời triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN trong khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động xây dựng kế hoạch công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN;

Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như: thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện rà soát, tham mưu thay thế, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế bảo đảm theo quy định pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh; xây dựng và thực hiện, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định; Tiếp tục thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Song song đó, cần thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện cải cách hành chính ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

Tiếp tục triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đến các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, cơ quan thông tin và người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch giao Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN; việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Tuần này: 6292
Tháng này: 9639
Tổng truy cập: 2544764