UBND huyện ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022

08/04/2022    Lượt xem: 54    In bài viết   Độ tương phản  

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 09/02/2022 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm để hoàn thiện các nội dung về quy định, thủ tục hành chính theo nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Hình ảnh minh họa

Công tác rà soát các thủ tục hành chính và quy định hành chính thuộc phạm vi áp dụng của huyện và xã, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính và quy định hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; phát hiện những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, những thủ tục hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính, UBND huyện sẽ tiến hành lập danh sách kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sữa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính và quy định hành chính không phù hợp, không cần thiết; kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

          Để Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao cần phải đảm bảo nguyên tắc tháo gỡ vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch và khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định liên quan.

     Cách thức rà soát, đánh giá được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó các cơ quan chuyên môn trực thuộc UNBD huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tự lựa chọn, xác định các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đang áp dụng hoặc quy định liên quan có tần suất thực hiện lớn, có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết trên thực tế để đưa vào rà soát.          

Theo quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả rà soát, đánh giá phải thể hiện đầy đủ các nội dung, bao gồm: Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; Lý do; Chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; Kiến nghị thực thi. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện sẽ tiến hành kiến nghị các ngành chức năng cấp trên sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế những thủ tục hành chính cho phù hợp với thực tiễn.

Kinh phí thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong năm 2022 để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ngoài ra các đơn vị, địa phương có liên quan được huy động các nguồn lực tài chính khác để hỗ trợ hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, bổ sung.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những cá nhân, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc, thiếu hiệu quả. Yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kịp thời báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

HUY BẰNG

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 280
Tuần này: 8751
Tháng này: 46340
Tổng truy cập: 1759185