UBND huyện họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện khóa IV (hình thức trực tuyến)

27/11/2020    Lượt xem: 88    In bài viết   Độ tương phản  

Cùng dự tại Phòng họp 1 - UBND huyện, có các Phó Chủ tịch UBND huyện: Trần Quang Tuyên, Nguyễn Văn Bình; Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nguyễn Hữu Bằng; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp huyện.

Tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, UB.MTTQVN và các đoàn thể các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo Dự thảo Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021: Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, thu nhập của người lao động giảm mạnh, sức mua tiêu dùng giảm, ảnh hưởng đến một số nguồn thu ngân sách của huyện. Uớc thực hiện tổng thu ngân sách năm 2020 là trên 1.470,1 tỉ đồng, đạt 130% dự toán tỉnh giao, đạt 101% dự toán điều chỉnh huyện giao, trong đó: Thu nội địa ước thực hiện gần 411,75 tỉ đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao, đạt 117% dự toán điều chỉnh huyện giao. Nguồn thu từ sản xuất kinh doanh huyện trực tiếp quản lý gần 376,88 tỉ đồng, gồm: Tổng các khoản thu ngân sách huyện được hưởng đưa vào cân đối là gần 151,8 tỉ đồng  (giảm gần 12,67 tỉ đồng so dự toán tỉnh giao). Một số khoản thu ước đạt thấp so dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, như: Thuế ngoài quốc doanh ước đạt 68% so với dự toán tỉnh giao, đạt 84% dự toán điều chỉnh huyện giao; lệ phí, lệ phí trước bạ đạt 68% dự toán tỉnh giao, đạt 69% dự toán huyện giao điều chỉnh; thu nhập cá nhân đạt 88% dự toán tỉnh giao, đạt 84% dự toán điều chỉnh huyện giao.

Về chi ngân sách: Ước thực hiện chi ngân sách năm 2020 gần 1.210,15 tỉ đồng, đạt 129% dự toán tỉnh giao, đạt 92% dự toán điều chỉnh huyện giao (tăng trên 271,5 tỉ đồng so dự toán tỉnh giao, giảm gần 110,1 tỉ đồng dự toán huyện điều chỉnh thông qua), trong đó: Chi đầu tư công (xây dựng cơ bản) là trên 326,21 tỉ đồng, đạt 257% dự toán tỉnh giao, đạt 95% dự toán điều chỉnh huyện giao, trong năm thực hiện chuyển nguồn vốn đầu tư 12 danh mục năm 2019 sang là gần 71,06 tỉ đồng, ngân sách tỉnh bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương là trên 14 tỉ đồng, nguồn kết dư ngân sách tỉnh 114,4 tỉ đồng. Chi thường xuyên trên 853,3 tỉ  đồng, đạt 108% dự toán tỉnh giao, đạt 88%, giảm so dự toán huyện giao (tăng  61,3 tỉ đồng so dự toán tỉnh giao, giảm gần 118,1 tỉ đồng dự toán huyện điều chỉnh thông qua.

Về dự toán ngân sách năm 2021: Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến là trên 1.358,8 tỉ đồng, đạt 104% dự toán tỉnh giao, đạt 92 % so ước thực hiện 2020. Trong đó: Tổng thu mới từ sản xuất kinh doanh trong nước là gần 376,1 tỉ đồng, đạt 98% dự toán tỉnh giao, đạt 91% so ước thực hiện năm 2020, trong đó ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối gần 191 tỉ đồng, tăng gần 16,57 tỉ đồng so dự toán tỉnh giao. Thu bổ sung trợ cấp ngân sách từ cấp trên là 880,7 tỉ đồng, gồm: Thu cân đối ngân sách ổn định của giai đoạn 2017 - 2020 là trên 648,84 tỉ đồng, bổ sung thêm giai đoạn là gần 73,54 542 tỉ đồng (Ngân sách tỉnh bổ sung do hụt thu 2020 là gần 23,3 tỉ đồng), bổ sung có mục tiêu trên 158,3 tỉ đồng. Thu kết dư ngân sách huyện năm 2020 chuyển sang dự kiến là 102,08 tỉ đồng, trong đó huy động nguồn kết dư ngân sách xã, thị trấn chi chênh lệch tăng lương theo quy định là 5 tỉ đồng. Dự kiến tổng thu đưa vào cân đối ngân sách gần 1.173,76 đồng.

Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách năm 2021 dự kiến gần 1.173,76 tỉ đồng, tăng 7% dự toán tỉnh giao, so ước thực hiện 2020 giảm 3%. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản gần 270,59 tỉ đồng, gồm: Nguồn vốn tỉnh phân cấp là gần 137,6 tỉ đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao, tăng 20% so kế hoạch tỉnh giao năm 2020, trong đó hỗ trợ vốn đầu tư cho 12 xã, thị trấn là 38,2 tỉ đồng. Nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện từ nguồn thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất là 133 tỉ, hỗ trợ vốn đầu tư cho 12 xã, thị trấn thực hiện chương tình nông thôn mới là 37,2 tỷ tỉ đồng. Riêng đối với nguồn vốn tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện bao gồm, vốn xổ số kiến thiết, vốn tỉnh tập trung, vốn tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu, vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu từ nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách tỉnh không hạch toán trong dự  toán ngân sách huyện có kế hoạch đầu tư riêng. Chi thường xuyên dự kiến trên 871,4 tỉ đồng, tăng 9% so dự toán tỉnh giao, tăng 2% so ước thực hiện 2020.

Theo Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho biết: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 2020 được giao là trên 506,82 tỉ đồng, lũy kế giá trị giải ngân đến ngày 30/10/2020 là trên 370,16 tỉ đồng, đạt 73,03% so kế hoạch; ước giá trị giải ngân đến 31/01/2021 là gần 579 tỉ đồng, đạt 114,24% kế hoạch, trong đó: Nguồn vốn xổ số kiến thiết: bao gồm 13 dự án với tổng kế hoạch vốn gần 135,14 tỉ đồng, lũy kế giá trị giải ngân đến 30/10/2020 là trên 94,5 tỉ đồng, đạt 69,94% kế hoạch, Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2021 là gần 139,53 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch. Tổng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 dự kiến điều chỉnh lần 2 là gần 579 tỉ đồng, tăng gần 72,2 tỉ đồng so với Kế hoạch điều chỉnh lần 1. Trong đó: Nguồn vốn xổ số kiến thiết: dự kiến kế hoạch điều chỉnh lần 2 là trên 139,53 tỉ đồng (tăng 4,39 tỉ đồng, bố trí 13 dự án bao gồm 05 dự án chuyển tiếp; 03 dự án khởi công mới; 05 dự án chuẩn bị đầu tư), gồm: Nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý (vốn tập trung) dự kiến kế hoạch điều chỉnh lần 2 là trên 21,01 tỉ đồng, tăng trên 1,51 tỉ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1 (bố trí 09 dự án bao gồm 03 dự án chuyển tiếp; 06 dự án chuẩn bị đầu tư); Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện dự kiến kế hoạch điều chỉnh lần 2 là 58,38 tỉ đồng, tăng 11,5 tỉ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1 (bố trí 06 dự án bao gồm 02 dự án chuyển tiếp; 01 dự án khởi công mới; 03 dự án chuẩn bị đầu tư); Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn cải cách tiền lương: Dự kiến điều chỉnh lần 2 là gần 73,15 tỉ đồng, đề xuất bổ sung thêm 03 dự án Xây dựng trụ sở Công an xã Long Tân, Định An, Thanh An (bố trí 05 dự án bao gồm 01 dự án chuyển tiếp; 01 dự án khởi công mới, đề xuất bổ sung 03 dự án); Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh dự kiến điều chỉnh lần 2 là gần 166,2 tỉ đồng, tăng 51,8 tỉ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1 (bố trí 22 dự án bao gồm 03 dự án chuyển tiếp; 05 dự án khởi công mới, đề xuất bổ sung thêm 14 dự án); Nguồn vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết dự kiến điều chỉnh lần 2 là gần 114,74 tỉ đồng (điều chỉnh nội bộ), trong đó: Phân bổ cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và các ngành của huyện: phân bổ gần 27,5 tỉ đồng, giảm trên 29,2 tỉ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1 của Huyện (bố trí 59 dự án bao gồm 06 dự án chuyển tiếp; 10 dự án thanh toán khối lượng; 11 dự án khởi công mới; 17 dự án dự kiến khởi công mới 2021; 15 dự án chuẩn bị đầu tư). Hỗ trợ vốn đầu tư cho 12 xã, thị trấn: Phân bổ gần 87,25 tỉ đồng, tăng trên 29,2 tỉ đồng so với kế hoạch điều chỉnh lần 1 của Huyện.

Tổng dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 dự kiến là gần 521,5 đồng, trong đó: Nguồn vốn xổ số kiến thiết dự kiến là 89,01tỉ đồng, bố trí 14 dự án. Trong đó, gồm 07 dự  án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang dự kiến hoàn thành trong năm; 04 dự án dự kiến khởi công; 03 dự án chuẩn bị đầu tư; Nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý (vốn tỉnh tập trung) dự kiến là 94 tỉ đồng, bố trí 08 dự án, gồm 01 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang dự kiến hoàn thành trong năm; 03 dự án dự kiến khởi công mới; 04 dự án chuẩn bị đầu tư.

Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu dự kiến là 50,01 tỉ đồng, bố trí  07 dự án, gồm 03 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020; 03 dự án dự kiến khởi công; 01 dự án chuẩn bị đầu tư; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn đấu giá đất dự kiến là trên 150,8tỉ đồng bố trí 12 dự án, gồm 06 dự án chuyển tiếp; 06 dự án khởi công mới, hỗ trợ 11 xã xây dựng nông thôn mới; Nguồn vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết dự kiến gần 137,6 tỉ đồng, bố trí thực hiện 59 dự án, 04 dự án quy hoạch và hỗ trợ vốn đầu tư 12 xã, thị trấn dự kiến phân bổ nhu cầu đầu tư cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và các ngành của huyện gần 99,4 tỉ đồng, bố trí thực hiện 59 dự án và 04 dự án quy hoạch, gồm 31 dự án chuyển tiếp; 06 dự án khởi công mới; 22 dự dự án chuẩn bị đầu tư; 04 dự án quy hoạch; hỗ trợ có mục tiêu cho 12 xã, thị trấn dự kiến 40 tỉ đồng,...

Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 394
Tuần này: 3892
Tháng này: 19800
Tổng truy cập: 855889