Phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

18/10/2022    Lượt xem: 121    In bài viết   Độ tương phản  

Vì vậy, việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của đất nước. Thiết chế văn hóa đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa đảng bộ, chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân. Đây là địa điểm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; nơi tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của nhân dân, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Huyện Dầu Tiếng, với địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa, hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao của huyện gồm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Nhà thiếu nhi và 12 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, thị trấn; thường xuyên tổ chức các sự kiện, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua các thiết chế văn hóa, thể thao huyện Dầu Tiếng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, chương trình phục vụ các hoạt động chính trị của huyện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin cổ động tuyên truyền, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, nâng cao tri thức, giao lưu và học tập lẫn nhau, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh gồm: Hội trường đa năng sức chứa trên 800 chổ ngồi, thư viện, các phòng chức năng, sân bóng đá, sân quần vợt, phòng tập đa năng, sân bóng chuyền, hồ bơi trẻ em; Trung tâm văn hóa, Thể thao Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng có các hạng mục: Hồ bơi, sân bóng đá, nhà văn hóa, hoa viên, sân bóng chuyền, sân quần vợt, sân bi sắt, Nhà truyền thông công ty Cao su; Nhà thiếu nhi huyện...Tại các xã, thị trấn đã có 05/12 xã, thị trấn đã được đầu tư xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình thuộc Trung tâm VHTT xã theo quy định của Bộ VHTTDL (gồm các xã Thanh An, Long Tân, Minh Hòa, Minh Thạnh, Định Thành), gồm các thiết chế: Tường rào, cổng, nhà văn hóa, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, phòng làm việc, phòng truyền thống kết hợp phòng đọc sách, phòng sinh hoạt CLB, phòng Internet. 05/12 xã (gồm các xã Long Hòa, Định Hiệp, Thanh Tuyền, Minh Tân, Định An) đã xây dựng một số thiết chế như: Nhà văn hóa, sân bóng đá, sân bóng chuyền, hàng rào, cổng). Còn lại Thị trấn Dầu Tiếng sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao của huyện và của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và xã An Lập đang sử dụng chung các thiết chế văn hóa với Nông trường Cao su An Lập. Trung tâm VHTT-HTCĐ xã An Lập đã quy hoạch chia thành khu văn hóa và khu thể thao, diện tích khoảng 3ha, dự kiến đầu tư xây dựng giai đoạn 2022 -2025.

Hàng năm các xã, thị trấn xây dựng chương trình hoạt động bám sát Chương trình của Ngành Văn hóa và Thông tin huyện. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên; riêng 6 tháng đầu năm 2022 các xã, thị trấn đã tổ chức 70 hội thi văn nghệ, giải thể thao tại cơ sở (trung bình mỗi xã tổ chức từ 5-7 hoạt động văn hóa, thể thao). Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các lớp dạy học nấu ăn, chăm sóc cây kiểng, phổ biến pháp luật, kiến thức khoa học, khuyến nông,.... Trong 6 tháng đầu năm 2022 trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, thị trấn  đã tổ chức 06 lớp dạy nghề, 40 cuộc phổ biến kiến thức. Phát huy tối đa công dụng của các phòng chức năng: Phòng truyền thống kết hợp phòng đọc sách, phòng truy cập Internet. Tại các Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, thị trấn đã thành lập và duy trì hoạt động được 66 CLB văn nghệ, thể thao; trung bình mỗi Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, thị trấn duy trỳ từ 3-6 CLB đội nhóm văn nghệ, thể thao đến sinh hoạt thường xuyên định kỳ: CLB võ thuật Taekwondo, Vovinam, Dưỡng sinh, Thể dục nhịp điệu, Đờn ca tài tử, (phần lớn các CLB sinh hoạt tại Trung tâm VHTT-TT xã, Nhà Văn hóa ấp, vẫn còn một số CLB sinh hoạt tại nhà dân, do xa Trung tâm). Về công tác nhân sự, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 13 viên chức chuyên môn và 03 hợp đồng làm công tác bảo vệ, lái xe (Bảo vệ: 02, lái xe: 01). Trung tâm Văn hóa, thể thao – Học tập cộng đồng các xã, thị trấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm gồm 01 Giám đốc do phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiêm nhiệm; 01 Phó Giám đốc do công chức Văn hóa xã hội kiêm nhiệm và 01 phó Giám đốc do Hiệu trưởng trường Tiêu học hoặc Trung học cơ sở kiêm nhiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay, rất nhiều hình thức tổ chức dịch vụ văn hóa giải trí ra đời, phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng đã dẫn đến việc thực hiện các chức năng của các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; đồng thời, việc quản lý, khai thác, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hết công năng của các thiết chế, đặc biệt là tại các Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã, thị trấn. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn nữa các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở một cách đồng bộ, chất lượng, hiệu quả .

Với mục tiêu xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và đầu tư trang thiết bị chuyên dụng từ huyện đến xã, thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ như: Đảm bảo diện tích đất quy hoạch, diện tích đất sử dụng cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã theo Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa theo tiêu chí số 06 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, củng cố tổ chức bộ máy có chuyên ngành đào tạo phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu vị trí việc làm, nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và tạo điều kiện theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao ở đơn vị, địa phương; Đổi mới cơ chế quản lý, kêu gọi đầu tiu xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; Đổi mới các nội dung, chương trình hoạt động gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu người dân Xây dựng các chương trình, tiết mục hoạt động phong phú phù hợp với đặc điểm dân cư của địa phương, các nhóm đối tượng và lứa tuổi như người cao tuổi, trẻ em; tổ chức các liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi các môn thể thao truyền thống,... tạo điều kiện để người dân tham gia hoạt động, sáng tạo, bảo tồn và truyền dạy các loại hình văn nghệ, môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống; chuyển đổi chức năng một số thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng nhưng không còn phù hợp với nhu cầu xã hội như: phòng truy cập Internet, phòng đọc sách sang thực hiện chức năng khác tùy theo điều kiện của từng địa phương.

Để thực hiện tốt các nội dung đổi mới trên thì công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao; xem đổi mới phương thức lãnh đạo là công tác thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao. Đưa mục tiêu phát triển văn hóa, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch công tác của chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời cũng biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện./.

Trúc Quyên

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2370
Tuần này: 2370
Tháng này: 8588
Tổng truy cập: 2107695