Huyện Dầu Tiếng: Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm trong giai đoạn 2016-2020

18/09/2020    Lượt xem: 45    In bài viết   Độ tương phản  

Đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm với những nội dung cụ thể, nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, phương pháp thực hiện. Tệ nạn mại dâm đã được kiềm chế; số tụ điểm mại dâm trong cộng đồng không còn; các xã, thị trấn đã xoá bỏ hoàn toàn tụ điểm mại dâm, đặc biệt không có mại dâm trẻ em, người chưa thành niên. Nhìn chung chương trình phối hợp liên ngành trong phòng, chống tệ nạn mại dâm cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, tạo dự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cơ quan, đoàn thể ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm.

Công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm đã được lồng ghép trong phong các trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, mang lại hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa, đấu tranh với loại tệ nạn xã hội này. Công tác phòng  ngừa đã được chú trọng triển khai toàn diện cả về phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; trong đó công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Công tác đấu tranh, triệt phá đối với loại tội phạm, tệ nạn xã hội đã được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đánh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự, ma tuý trên địa bàn, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Kết quả qua 05 năm thực hiện Chương trình, các mục tiêu đã cơ bản đạt kết hoạch đề ra: 100% xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về tệ nạn mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm. Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm và xử lý nghiêm minh 100% số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm được phát hiện; giảm hoạt động mại dâm trá hình đưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, cơ sở karaoke,...Tổ chức giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho 100% số người bán dâm có hồ sơ quản lý bằng các hình thức phù hợp tại cộng đồng. 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức, điều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chống mại dâm. Duy trì và giữ vững 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm.

Để đạt được những mục tiêu trên, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020, trong đó xác định các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn. Vì vậy, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm luôn được các cấp uỷ Đảng,  chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm huyện và các xã, thị trấn và hàng năm đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm cho cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, hạn chế các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những cơ sở hoạt động kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, lấy phòng ngừa là chính. Gắn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm. Qua đó, công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện đã được chú trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tổ chức đoàn thể các cấp trong huyện. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức lồng ghép tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm; phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em mục đích mại dâm, phòng, ngừa bảo vệ người chưa thành niên bị cưỡng bức bán dâm, tham gia các hoạt động xã hội không lành mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. UBND huyện đã xây dựng các chương trình an sinh xã hội tại địa phương hướng đến các đối tượng thanh niên trong độ tuổi lao động, tập trung vào các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm việc làm trong các chương trình đào tạo nghể cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo,... nhằm cung cấp các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. Thực hiện Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống và tư vấn trợ giúp tìm kiếm việc làm, học nghề để không vướng vào tệ nạn xã hội. Huyện cũng xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Thường xuyên triển khai thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm; hệ luỵ của mại dâm đối với đời sống xã hội. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nan mại dâm; các xã, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn xã hội. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các hương trình phát triển kinh tế - xã hội như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm mua bán người. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa tệ nạn mại dâm, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Các ngành liên quan phối hợp, thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tệ nạn mại dâm. Duy trì số xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Biểu dương khen thưởng kịp thời những địa phương, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Trong giai đoạn 2016-2020, tình hình tệ nạn xã hội nói chung trên địa bàn huyện cơ bản được kiềm chế. Qua thống kê, trên địa bàn huyện có 01 khách sạn, 37 nhà nghỉ, 01 cơ sở xông hơi massage, 24 cơ sở kinh doanh karaoke với thổng số 94 người quản lý và nhân viên phục vụ. Nhìn chung, trong quá trình hoạt động các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trong giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức tập huấn pháp luật cho các hộ kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, có 540 lượt người dự; Đội kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm huyện đã tổ chức được 46 cuộc kiểm tra với 208 lượt hộ kinh doanh, kịp thời xử lý tham mưu xử lý và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng pháp luật.

Công an huyện và các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội như: tổ chức phát tờ rơi, thư ngỏ đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tuyên truyền; tăng cương công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, rà soát lên danh sách các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm, có biểu hiện hoạt động mại dâm để triệt xoá. Trong giai đoạn này, công an huyện và các xã, thị trấn tiến hành mời gọi, răn đe giáo dục 175 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự về mại dâm; thu thập tài liệu đưa vào dạng sưu tra hệ cờ bạc, mại dâm 29 đối tượng; phát hiện, đấu tranh, triệt xoá 04 vụ, 16 đối tượng tham gia. Xử lý khởi tố 02 vụ, 02 đối tượng; xử lý hành chính 02 vụ, 14 đối tượng; hình thức chứa gái mại dâm 02 vụ, 02 đối tượng, mua bán dâm 14 đối tượng. Toà án Nhân dân huyện đã giải quyết 17/18 vụ với 21/22 bị cáo về các loại tội phạm về ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma tuý; giải quyết 107/107 trường hợp, đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm, lấy công tác phòng ngừa là chính. Giai đoạn 2021-2025, huyện đề ra các mục tiêu như: 100% xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về phòng, chống mại dâm; phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý 100% vụ việc, ổ nhóm mại dâm được phát hiện; 100% nạn nhân bị mua bán, người bán dâm được hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng. Xây dựng Mô hình “Trợ giúp giảm tổn thương, truyền thông và hỗ trợ phòng, chống bạo lực giới”.

Huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm. đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là phong trào quần chúng tham gia phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm. Tiếp tục các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phong trào phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thúc đẩy thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm; xoá bỏ các tụ điểm nghi hoạt động mại dâm trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự về tạm trú, tạm vắng, nhất là ở cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nằm ngăn chặn không cho tệ nạn mại dâm phát sinh. Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm; nhân rộng các mô hình trợ giúp tại cộng đồng; thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Duy trì và phát động phong trào khu, ấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có tệ nạn xã hội. Lồng ghép công tác phòng chống tệ nạn xã hội với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như: Chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma tuý, mua bán người.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1087
Tuần này: 4819
Tháng này: 22505
Tổng truy cập: 648562