Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2017 - 2019

05/06/2019    Lượt xem: 535    In bài viết   Độ tương phản  

Để tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, Huyện ủy Dầu Tiếng đã xây dựng Chương trình số 34 – CTr/HU, ngày 09/5/2017 về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2017 – 2020; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 34 – CTr/HU; xây dựng quy chế làm việc; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2017 – 2020 và từng năm. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội bước đầu đi vào hoạt động tốt hơn, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 83 – KH/HU, ngày 18/9/2018 về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2018 – 2020; phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện theo Kế hoạch.  

Các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, trong kế hoạch nêu cụ thể các chỉ tiêu và phương pháp thực hiện cho từng năm và từng giai đoạn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cũng như thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp thông tin với Báo Bình Dương tại chuyên trang dành cho doanh nghiệp để quảng bá hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp đồng thời cũng là nơi để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho doanh nghiệp được biết.

Qua 02 năm thực hiện, công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội huyện Dầu Tiếng đã đạt được một số kết quả như:

Về công tác khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội: Ban Chỉ đạo thường xuyên liên hệ với chủ doanh nghiệp trên địa bàn và đồng thời trực tiếp đến doanh nghiệp để khảo sát. Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khảo sát số lượng đảng viên, nguồn đảng viên, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, kết quả đã đến trực tiếp 07 doanh nghiệp, với tổng số 13 lượt. Khi đến thăm trực tiếp tại doanh nghiệp, Ban chỉ đạo đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp; bên cạnh đó, các cơ quan như Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Huyện chủ động, thường xuyên phối hợp với địa phương tiếp xúc, trao đổi với doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý.

Về công tác bồi dưỡng tạo nguồn, giới thiệu kết nạp Đảng: Đến nay đã khảo sát và vận động được 28 nguồn quần chúng là công nhân lao động tình nguyện tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và có 06 nguồn quần chúng đã học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện thông báo chiêu sinh và tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành riêng cho các đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết quả có 11 học viên tham dự.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội: Qua 02 năm thực hiện Chương trình số 34 – CTr/HU của Huyện ủy, công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt được một số kết quả như sau: phát triển 02 tổ chức đảng[1] với 08 đảng viên (đạt 40% chỉ tiêu); thành lập được 06 tổ chức công đoàn[2] với tổng số 209 công đoàn viên (đạt tỷ lệ 90% công đoàn viên trên tổng số công nhân trong doanh nghiệp) và phát triển thêm 341 công đoàn viên trong doanh nghiệp; phát triển 04 tổ chức chi hội[3] thanh niên công nhân nhà trọ với 120 hội viên; thành lập 01 tổ chức chi hội[4] nữ công nhân nhà trọ với 22 hội viên (đạt 25% chỉ tiêu); Hội Cựu chiến binh có 04 hội viên đang là công nhân tại công ty gỗ Phú Đỉnh, xã Thanh An (đạt 40% chỉ tiêu).

Như vậy, tính đến tháng 4/2019 toàn Huyện có tổng số 05 tổ chức đảng và 16 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; ngoài ra còn có 29 đảng viên đang sinh hoạt ghép tại khu phố, ấp[5]; Liên đoàn Lao động phát triển được 21 tổ chức công đoàn cơ sở, với tổng số 1.998 công đoàn viên; Đoàn Thanh niên thành lập được 02 chi đoàn thanh niên công nhân trong doanh nghiệp [6] với 46 đoàn viên, 01 chi hội thanh niên công nhân trong doanh nghiệp với 65 hội viên, ngoài ra còn có 19 chi hội, chi đoàn thanh niên công nhân nhà trọ và xa quê với tổng số 496 hội viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ đã thành lập 12 chi hội và 01 tổ hội với tổng số 319 hội viên, xây dựng được 20 hội viên nòng cốt tích cực tham gia các hoạt động phong trào và đủ năng lực để tuyên truyền các hoạt động thi đua và nhiệm vụ trong công tác Hội; Hội Cựu chiến binh khảo sát có 04 hội viên đang làm công nhân công ty Phú Đỉnh, xã Thanh An.

Về triển khai và tiến độ thực hiện Kế hoạch số 83 – KH/HU: Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho 03 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình số 34 – CTr/HU theo Quyết định số 01 – QĐ/BCĐ, ngày 28/02/2019; Hỗ trợ Lễ thành lập, hàng tháng cho các tổ chức trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và cá nhân người đứng đầu với tổng số tiền 51.750.000 đồng.

Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội cơ bản đã hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức triển khai Chương trình của Huyện ủy; chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp; đặc biệt là Liên đoàn Lao động Huyện đã thực hiện tốt công tác phát triển các tổ chức công đoàn, công đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, được chủ doanh nghiệp tích cực hỗ trợ và người lao động đồng tình tham gia. Các hoạt động chăm lo về vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng được nâng lên; các buổi sinh hoạt, tập hợp người lao động nhất là thanh niên công nhân ngày càng thiết thực, đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó đã từng bước đáp ứng nhu cầu của đông đảo người lao động.

Tuy nhiên, công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Dầu Tiếng trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Công tác tuyên truyền, vận động và tiếp xúc chủ doanh nghiệp để thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội còn khó khăn do một số doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của các tổ chức tại doanh nghiệp; các doanh nghiệp chưa nhìn thấy được lợi ích của mình khi có các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp so với những doanh nghiệp không có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; phương thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới tuy nhiên vẫn còn hành chính hóa, thời gian sinh hoạt không nhiều do người lao động phải làm việc theo giờ quy định của doanh nghiệp, có doanh nghiệp người lao động phải thường xuyên tăng ca.

Một số đơn vị chưa mạnh dạn đi sâu vào thực hiện Chương trình của Huyện ủy; chưa giới thiệu được đoàn viên, hội viên, công đoàn viên ưu tú xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số đơn vị chưa chủ động tiếp xúc với các doanh nghiệp; công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; công tác rà soát, nắm bắt tình hình sinh hoạt, tâm tư nguyện vọng của các đảng viên, đoàn viên, hội viên còn chậm. Bên cạnh đó, do chuyển biến của nền kinh tế thị trường, người lao động chủ yếu chăm lo về kinh tế, áp lực công việc và thời gian làm việc căng thẳng đã ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động, đa phần người lao động chỉ mong muốn được nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Việc phát triển các tổ chức chính trị - xã hội chậm, công tác phát triển đoàn viên, hội viên khó khăn đã ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng.

Từ những thuận lợi khó khăn trên trong thời gian tới Huyện ủy Dầu Tiếng chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Huyện đến cơ sở tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ đảng, tổ chức chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảm bảo từ nay đến hết năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
  2. Các cấp ủy Đảng thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp sinh hoạt, công tác quản lý, giáo dục đảng viên, đoàn viên, hội viên để kịp thời uốn nắn sai sót, khắc phục các hạn chế, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; chọn, cử những đồng chí có năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong lao động, sinh hoạt, có uy tín với doanh nghiệp bổ sung vào vị trí lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.
  3. Tăng cường tiếp xúc, vận động, thuyết phục và phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến chủ doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Giúp người lao động hiểu rõ về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm mình khi tham gia vào các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, làm thay đổi nhận thức của người lao động, sẵn sàng tự nguyện tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.
  4. Thông qua tổ chức chính trị - xã hội, lựa chọn các quần chúng ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động để giới thiệu kết nạp đảng viên mới; tiến tới thực hiện việc phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện thuận lợi thì tiến hành các thủ tục thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể theo các quy định.

Vân Anh (Ban Tổ chức)

 

[1] Công ty gỗ Hồng Trâm Phát, 05 đảng viên; công ty TNHH Mai Thảo, 03 đảng viên.

[2] Công ty cổ phần Thép Bình Dương, 42 CĐV; Chi nhánh công ty cổ phần VLXD Thế Giới Nhà, 61 CĐV; Hộ kinh doanh chế biến mũ cao su Năm Hồng, 21 CVĐ; Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy, 16 CĐV; Công ty TNHH SXTM Quốc Toản, 41 CĐV; Công ty TNHH Phước Nghĩa Đức, 28 CĐV.

[3] Chi hội Lửa, Chi hội Tập hợp, Chi hội Đoàn Kết, Chi hội Quyết tâm tại khu nhà trọ Phương Anh, Thanh An.

[4] Công ty Thuận Khánh, Thanh An.

[5] Công ty: Hùng Anh 2đ/v; TNHH Nhà Hưng Thịnh 5đ/v; Gỗ Phú Đỉnh 12đ/v; IU chuối Thanh An 2đ/v; NTCS Long Hòa 2đ/v; Đại Phát Tài 1đ/v; Ba Hải 1đ/v; Diệu Hiền 1đ/v; Sacombank 1đ/v; Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân 1đ/v, Ba Pháp Việt 1 đ/v.

[6] Công ty TNHH Mai Thảo, công ty Hưng Thịnh Gia

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 522
Tuần này: 4407
Tháng này: 6084
Tổng truy cập: 537257