Huyện Dầu Tiếng triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

24/05/2024    Lượt xem: 97    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó yêu cầu tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả, đúng theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND huyện; Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, nhiều tuyến, nhiều chiều, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng trên từng địa bàn; Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Đáp ứng có hiệu quả nhu cầu hiểu biết của cán bộ, công chức và nhân dân những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện trong năm 2024, cụ thể:

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Phổ biến các nội dung của Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 3945/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/9/2015 của UBND huyện; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2024 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/9/2015 của UBND huyện về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 10/CT-UBND và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 03/11/2017 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh, của huyện có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Về tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Về việc triển khai thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức; việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy; quy chế làm việc; về gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn.

- Phổ biến Quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan, đơn vị; nâng cao công tác dân vận chính quyền xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

- Về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

UBND huyện đã giao phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kịp thời báo cáo UBND huyện đề xuất phương hướng, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

HUY BẰNG

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 377
Tuần này: 8622
Tháng này: 56376
Tổng truy cập: 3936292