Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

10/03/2023    Lượt xem: 1414    In bài viết   Độ tương phản  

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đảm bảo tính công khai, minh bạch. Phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan gắn liền với sự hoạt động của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là trách nhiệm trong việc tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ đến cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Do đó, ngày 21/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn huyện.

Theo đó, tiếp tục tổ chức nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp để người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cơ quan thông tin đại chúng phải đưa tin trung thực, phản biện khách quan và đúng bản chất của vấn đề.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ hướng dẫn triển khai các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Anh Xê Ka

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 663
Tuần này: 37527
Tháng này: 133284
Tổng truy cập: 3848496