Huyện Dầu Tiếng triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023

10/03/2023    Lượt xem: 40    In bài viết   Độ tương phản  

Nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, phản ánh của nhân dân, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Dân vận chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là người công bộc của nhân dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm làm công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân"; tích cực đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, sách nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND để triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác Dân vận của chính quyền; về ý nghĩa của việc thực hiện “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, chú trọng nâng cao công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

Bên cạnh đó, cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đảm bảo mọi chính sách được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, thành quy định phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

Song song đó, cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền gây phiền hà cho nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, tăng cường đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, triển khai của Trung ương, của tỉnh, của huyện; công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các nội dung về xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” như: xây dựng các thiết chế; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1722
Tuần này: 5691
Tháng này: 53455
Tổng truy cập: 2335702