Huyện Dầu Tiếng triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

10/03/2023    Lượt xem: 1267    In bài viết   Độ tương phản  

Do đó, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác PCTN, TC năm 2023 trên địa bàn huyện để tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm minh đúng pháp luật với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; kịp thời triển khai các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, TC. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác PCTN, TC của đơn vị để triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công;... Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận kiểm tra, thanh tra; xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, đầy đủ các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở, Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thực hiện cải cách hành chính ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, TC; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, tăng cường công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực phải gắn công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra; công tác điều tra truy tố, xét xử và phát huy vai trò, trách nhiệm của của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng, người dân trong công tác đấu tranh PCTN, TC./.

Anh Xê Ka

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 807
Tuần này: 37671
Tháng này: 133428
Tổng truy cập: 3848640