Huyện Dầu Tiếng gắn thực hiện tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với thực hiện tiêu chí Nông thôn mới nâng cao

16/11/2020    Lượt xem: 116    In bài viết   Độ tương phản  

Việc đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân là thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của dân tộc ta, đồng thời là yếu tố quan trọng góp phần vào việc ổn định chính trị để phát triển bền vững. Để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác truyền thông và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thì cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm về ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện chính sách này gắn với quyền và lợi ích của toàn dân nói chung trong phát triển kinh xã hội đối với từng địa phương, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh việc thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

Pa nô tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ bao phủ BHYT là một trong những chỉ tiêu được đề ra trong trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ hàng năm của huyện. Do đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đều tăng qua các năm: Năm 2016, số người tham gia BHYT là 86.578 người, đạt 71,5% dân số, đến tháng 8/2020 là 104.471 người đạt 90,31% dân số, trong đó, có 29.865 người tham gia BHYT theo hộ gia đình, tăng 17.834 người  tham gia BHYT so với năm 2016. Đối với BHYT học sinh, tỷ lệ học sinh tham gia cũng tăng qua các năm học và duy trì đạt 100% học sinh tham gia BHYT từ năm học 2018-2019 cho đến nay.

Công tác phát hành thẻ BHYT được thực hiện kịp thời đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người có thẻ BHYT, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện liên thông trong quá trình cấp thẻ và khám chữa bệnh. Hiện tại, Bảo hiểm Xã hội huyện đang triển khai việc thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng và phục vụ công tác trong ngành, đồng thời làm cơ sở tiến đến việc cấp thẻ BHYT điện tử.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Trung tâm Y tế huyện, 12 Trạm Y tế xã, thị trấn và 03 phòng khám Đa khoa khu vực đều ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH tỉnh Bình Dương. Giai đoạn từ năm 2016-2020, tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trong toàn huyện tăng qua các năm. Cụ thể trong năm 2016 tỷ lệ đạt 88,2% đến năm 2020 đã đạt 95,5%.

Đạt được kết quả trên là nhờ công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong toàn huyện được coi trọng, trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống. Công tác phối hợp tuyên truyền được tăng cường về số lượng, đa dạng hóa về mặt nội dung, phong phú về hình thức bước đầu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT phối hợp với ngành BHXH lồng ghép tuyên truyền những quy định mới kịp thời tại các hội nghị do Ban Tuyên giáo tổ chức; qua định hướng công tác tuyên truyền. Thông qua hoạt động này, báo cáo viên các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, từ đó tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trần tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc, hưởng lợi từ BHYT, góp phần chăm lo an sinh xã hội.

Công tác thông tin truyền thông được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn; treo băng rôn, pano, áp phích,... hoạt động cổ động trực quan; đã lắp đặt được 10 pano tại vòng xoay cây Keo,  50 câu băng rôn trên các tuyến đường với 450m băng rôn, 264m2 pano, xe tuyên truyền lưu động được 28 giờ tại các xã, thị trấn; truyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện được 92 ttr, bài, văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo có liên quan đến chính sách BHXH, BHYT,... Ngoài ra, hằng năm tổ chức lồng ghép triển khai thực hiện BHYT với triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hóa”. Phối hợp với Bưu điện huyện treo 110 băng rôn tuyên truyền Ngày thành lập Bảo hiểm Xã hội với 48 bảng tuyên truyền BHYT học sinh, lắp đặt 02 pano tuyên truyền tại Long Tân, Minh Tân tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế theo văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện. Đồng thời, chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện tốt các văn bản liên quan BHYT học sinh và thực hiên tốt công tác thu BHYT học sinh; tổ chức tuyên truyền cho học sinh bằng nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lồng ghép vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường, chương trình phát thanh học đường, trong Ngày pháp luật 09/11, các cuộc họp Hội Cha mẹ học phát,... Đưa tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trở thành một trong những chỉ tiêu đánh giá xếp loại thi đua. Bên cạnh đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội để thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu để đảm bảo quyền lợi BHYT tốt nhất cho học sinh, tránh phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, nội dung vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, để công tác vận động tham gia BHYT đạt hiệu quả cao, tại các xã, thị trấn đều thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT; các tổ công tác đi kiểm tra, vận động tham gia BHYT cũng hình thành, góp phần công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT được bảo đảm. Có thể thấy, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong thời gian qua đã mang lại kết quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn .

Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UB.MTTQVN huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản đối với công tác BHXH, BHYT, về quyền lợi và ý nghĩa an sinh xã hội trong lĩnh vực BHXH, BHYT đến người dân để hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình để thực hiện lộ trình  BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

 Song song đó, các đơn vị y tế trên địa bàn đồng loạt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm VNPT-His trong khám bệnh, chữa bệnh. Từ đó, việc tiếp nhận, quản lý bệnh nhân, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kê đơn, cấp ttiếp,… đều được thực hiện đồng bộ trên hệ thống phần mềm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã làm giảm được thời gian chờ đợi của người bệnh và giúp trong việc nhận dạng, tra cứu thẻ Bảo hiểm Y tế, cung cấp thông tin bệnh nhân, lịch sử khám chữa bệnh, phát số tự động, thanh toán chi phí khám chữa bệnh nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người dân đến khám bệnh. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính, niêm yết giá thu viện phí, lệ phí, công khai thời gian khám bệnh, đối tượng ưu tiên, bố trí bảng chỉ dẫn bố trí sơ đồ các khoa, phòng, hướng dẫn quy trình khám bệnh tạo điều kiện thuận tiện trong khám, chữa bệnh. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh và y đức của cán bộ, nhân viên y tế. Từng bước đầu tư, mua sắm trang thiết bị và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cho các cơ sở y tế từ tuyến huyện, đến xã, thị trấn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHXH, BHYT.

Ngành Y tế luôn bảo đảm cung ứng đủ vắc xin, vật tư y tế và trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn, đúng quy định. Việc thanh toán BHYT giữa cơ quan Bảo hiểm Xã hội và cơ sở y tế thực hiện trên hợp đồng được ký kết hai bên từ đầu năm. Các số liệu thanh toán cho từng bệnh nhân được đưa lên cổng điện tử sau khi khám xong hoặc ra viện, BHXH quyết toán cho đơn vị dựa theo số liệu trên cổng điện tử. Riêng các trường hợp có thẻ BHYT đồng chi trả (5%, 20%) thì các cơ sở y tế thực hiện thu phần bệnh nhân phải đóng tại quầy thu phí theo đúng qui định.

Nhân viên y tế thường xuyên được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt chú trọng đào tạo một số chuyên khoa còn thiếu. Thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề, tập huấn cho nhân viên y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Bên cạnh việc học các khóa dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, Ngành Y tế huyện còn quan tâm đến việc cử đi đào tạo các khóa tập huấn ngắn hạn do tuyến trên tổ chức như các lớp chuyên khoa Điện não và Siêu âm tim, Điện tâm đồ, Thận nhân tạo, đo chức năng hô hấp, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Nội soi dạ dày, tá tràng, Chấn thương chỉnh hình, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng,…

Với mục tiêu “Tất cả hướng đến sự hài lòng người bệnh” các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng trau dồi và nâng cao nghiệp vụ y đức, phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Bộ Y tế, tích cực cải cách thủ tục hành chính, duy trì hòm thư góp ý, đường dây nóng 24/24 giờ tiếp nhận phản ánh của người bệnh, cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp,… phong cách, thái độ phục vụ người bệnh được quan tâm, hàng năm duy trì tổ chức diễn đàn “Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Tại Bảo hiểm Xã hội huyện, việc cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện chế độ chính sách về BHYT. Tổ chức triển khai giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận thủ tục hồ sơ qua Bưu điện, hạn chế tối đa việc giao nhận hồ sơ trực tiếp, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch của các đơn vị. Hệ thống thông tin giám định BHYT đi vào hoạt động giúp các cơ sở y tế khai thác thông tin, tra cứu thẻ BHYT, lịch sử khám chữa bệnh BHYT và quản lý thông tuyến, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, nên việc triển khai phát triển các đối tượng bảo hiểm y tế hộ gia đình còn chậm; do ảnh hưởng việc đấu thầu chung của toàn tỉnh, nên tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế (thuốc Đông dược) còn kéo dài, đã ảnh hưởng đến việc tuyên truyền vận động người dân tham gia. Hệ thống đại lý thu BHYT mặc dù đã được tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông về chính sách BHYT nhưng trong công tác tuyên truyền vận động người dân chưa đạt hiệu quả cao. Mặc dù tỷ lệ chung toàn huyện số hộ tham gia BHYT toàn dân đến tháng 9/2020 đạt trên 90%, nhưng còn 04 xã thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ dân tham gia BHYT chưa đạt 90% dân số, gồm: xã Định An, An Lập, Minh Thạnh, Long Tân. Do đó, để thực hiện tốt chính sách BHYT toàn dân và thực hiện đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Từ nay đến cuối năm, các xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội huyện rà soát, thống kê lại tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo các đoàn thể xã và Ban phát triển các ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia BHYT toàn dân nhằm phấn đấu đến cuối năm 2020 có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%, đạt tiêu chí số 15 về Y tế.

Về lâu dài, để khắc phục những thiếu sót hạn chế và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 đạt trên 92% dân số tham gia BHYT, gắn chỉ tiêu phát triển BHYT với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, toàn huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT. Trong đó cần triển khai mạnh hình thức đối thoại và tư vấn trực tiếp cho người dân nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về BHYT, đảm bảo cho mọi đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng, dịch vụ trong công tác khám bệnh chữa bệnh; tăng cường phối hợp công tác quản lý các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân; cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh. 

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục, tổ chức và mở rộng hệ thống đại lý thu, phát hành thẻ Bảo hiểm Y tế có tính chuyên nghiệp để tạo thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp khi tham gia BHYT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp có sử dụng lao động và các địa phương để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý các vi phạm về lạm dụng quỹ BHYT, nợ đọng và trốn đóng BHYT cho người lao động; tiếp tục xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Rà soát, lập danh sách các đối tượng nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng. Căn cứ chỉ tiêu, trình HĐND huyện thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương.  

Đề nghị UB.MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội huyện phối hợp các ngành có chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, qua đó làm cho chính sách BHXH, BHYT ngày càng gần gũi thiết thực với người dân, để mọi người dân tin tưởng, yên tâm tham gia. 

Minh Tùng  

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 408
Tuần này: 3906
Tháng này: 19814
Tổng truy cập: 855903