Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

28/05/2020    Lượt xem: 405    In bài viết   Độ tương phản  

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về ý thức, tầm quan trọng của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ và hiệu quả các nội dung của Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: Các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp uỷ cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 52-KL/TW, Quyết định số 142/QĐ-TTg trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành trên địa bàn huyện trong quý II/2020; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để toàn xã hội hiểu đúng và đề cao vai trò của đội ngũ trí thức trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chú trọng việc thay đổi ý thức và tâm lý xã hội tôn trọng, tôn vinh và thực sự coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”; thường xuyên tăng cường sinh hoạt tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ tại các doanh nghiệp, sinh viên. Triển khai thực hiện cơ chế chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức; ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ tri thức; tăng cường huy đội và đa dạng hoá các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội tri thức.

Kế hoạch giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, sơ kết tổng kết việc thực hiện kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình đào tạo, đề án của Tỉnh về bồi dưỡng nhân tài, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên; Phòng Nội vụ triển khai thực cơ chế, chính sách về lương, điều kiện làm việc, sinh hoạt theo quy định của Trung ương về đội ngũ trí thực. Các ngành liên quan phối hợp triển khai thức hiện kế hoạch theo chứng năng, nhiệm vụ của từng ngành; UBND các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các đề án, chương trình để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của tri thức.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1059
Tuần này: 3377
Tháng này: 3377
Tổng truy cập: 1174368