UBND huyện: Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

17/03/2020    Lượt xem: 52    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, mục đích của Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của huyện năm 2020 là: Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát TTHC; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp nhận, thực hiện TTHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị nhà nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là: ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá; hoạt động kiểm soát TTHC; lồng ghép kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC; thống kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tổ chức công khai, niêm yết và giải quyết TTHC theo quy định tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về tính minh bạch, công khai giải quyết TTHC đối với các cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ website, địa chỉ email tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức công khai kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện rà soát chuyên đề theo kế hoạch của UBND huyện và của các xã, thị trấn; lồng ghép truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cấp phát tờ rơi tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC. Tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát TTHC để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Minh Tùng

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 713
Tuần này: 7185
Tháng này: 3382
Tổng truy cập: 356763