Huyện ủy Dầu Tiếng qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39 - CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

05/01/2020    Lượt xem: 226    In bài viết   Độ tương phản  

Huyện ủy Dầu Tiếng đã triển khai thực hiện công tác đạt được các mặt như sau:

Năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 29 - HD/BTCTW, ngày 07/11/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Bên cạnh đó, ban hành Kế hoạch số 90 - KH/HU, ngày 13/10/2014 về thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến các chi đảng bộ cơ sở, trong đó yêu cầu công tác nhân sự cấp ủy huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn[1], cơ cấu, độ tuổi; nhân sự phải được rà soát chính trị, kết luận trước khi ứng cử.

Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện sau khi được quán triệt Chỉ thị 39 đã xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, tạo được bước chuyển biến rõ nét về ý thức đề cao cảnh giác chống lại âm mưu “Diễn biến hoà bình” và sự chống phá của các thế lực thù địch.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên luôn được nâng cao; thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ.

Gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tình hình tư tưởng chính trị của đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện ổn định, kiên định lập trường chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Trong 5 năm qua đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) ở cơ sở đối với 22 tổ chức đảng, 16 đảng viên (trong đó có 16 cấp ủy viên) và thường xuyên giám sát các chi đảng bộ cơ sở; các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo tiến độ thời gian, đạt chất lượng và hiệu quả.

Các trường hợp cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện đi nước ngoài, chủ yếu tham quan, du lịch; được quản lý chặt chẽ; trước khi đi báo cáo cấp ủy quản lý, tùy từng đối tượng theo phân cấp quản lý có xin phép trước khi đi và báo cáo sau khi đi nước ngoài về; không có trường hợp tự ý đi nước ngoài không xin phép.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hỗ trợ của Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện và địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn các mục tiêu, đối tượng có liên quan đến vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ như tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa…Chỉ đạo tốt các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm công tác bảo mật trong Đảng và Nhà nước, giữ gìn bí mật nội bộ

Trong thời tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ như:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm, kịp thời thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

- Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị về nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI, khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát chính trị của cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ trong nguồn quy hoạch, đào tạo, nhân sự Đại hội huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ chính trị nội bộ huyện; thường xuyên trao đổi thông tin và nắm tình hình chính trị nội bộ Đảng. Kịp thời phát hiện và tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về chính trị nội bộ, đặc biệt quan tâm chú trọng vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Vân Anh

 

[1] Quyết định số 665-QĐ/TU, ngày 20/10/2003 của ban thường vụ Tỉnh ủy “Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 307
Tuần này: 4192
Tháng này: 5869
Tổng truy cập: 537042