Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

05/01/2020    Lượt xem: 1007    In bài viết   Độ tương phản  

Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên sau khi học tập Nghị quyết đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện; góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Sau khi quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, từng cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, tự soi rọi lại bản thân về 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ gìn tư cách, nêu cao tinh thần trách nhiệm; nội dung cam kết được thẩm định của tập thể cấp ủy và thông qua chi bộ, cơ quan, đơn vị góp ý và thống nhất thực hiện; kết quả thực hiện cam kết là một trong những tiêu chí để xét phân loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm. Qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, hoạt động hiệu lực hiệu quả, những cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư sau rà soát, sắp xếp có băn khoăn, lo lắng cho bản thân, tuy nhiên sau khi được các cấp ủy trao đổi, vận động đã phần nào an tâm công tác đến khi có quyết định nghỉ việc, đến nay chưa có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác sắp xếp bộ máy chính trị của huyện.

- Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; qua đó đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý. Các chuyên đề hằng năm được cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chức trách nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị; tất cả cán bộ, đảng viên đều viết cam kết học tập và làm theo Bác gắn với vai trò, chức trách nhiệm vụ của mình và báo cáo kết quả làm được trong bản kiểm điểm cuối năm.

- Việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy

Trong sinh hoạt cấp ủy, cấp ủy các cấp luôn phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo. Tại hội nghị kiểm điểm cuối năm, từng đồng chí trong cấp ủy đã góp ý thẳng thắng và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân. Sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và từng bước khắc phục. Các tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng theo Hướng dẫn số 16 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 71 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Về thực hiện quy chế làm việc

Quy chế làm việc được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ và được điều chỉnh, bổ sung năm 2017 nhằm hoàn thiện quy trình làm việc, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân. Căn cứ quy chế làm việc, tập thể cấp ủy Đảng các cấp  đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giải quyết những vấn đề phát sinh và điều hành công việc hằng ngày đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Quy chế làm việc; duy trì nền nếp hoạt động, sinh hoạt định kỳ, ngoài ra còn tổ chức sinh hoạt đột xuất khi có yêu cầu; ban hành các văn bản kịp thời phục vụ cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực.

- Về kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Vào đầu mỗi nhiệm kỳ và hằng năm, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp được xây dựng căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên trực tiếp, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát; các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo tiến độ thời gian, đạt chất lượng và hiệu quả; kết quả đã nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp đảng viên viết cam kết, thu hoạch Nghị quyết còn giống nhau; chậm xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế.

Việc thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng cơ bản đúng phương châm và nguyên tắc, thủ tục; những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý đều được xử lý nghiêm minh, có tác dụng giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên và tạo niềm tin đối với nhân dân. Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo, qua đó đã xử lý 25 trường hợp cán, đảng viên vi phạm, trong đó có 12 trường hợp là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chính quyền các cấp; tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân có sai phạm về suy thoái chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải xử lý.

- Về phát huy vai trò của Nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội

Các cấp ủy luôn quán triệt và vận dụng đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo, dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền qua đó phát huy được vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, các đoàn thể chính trị - xã hội đều tham gia đóng góp ý cho báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân cấp ủy các cấp. Huyện đã thực hiện khá tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, với 06 cuộc giám sát và 01 cuộc phản biện đối với dự thảo “Đồ án quy hoạch khu sân bay thị trấn Dầu Tiếng”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là đối với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Kết quả cấp ủy và chính quyền các cấp đã tổ chức 14 buổi đối thoại với nhân dân, trên 1.156 lượt người tham dự với trên 62 ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh. Qua lắng nghe, tiếp xúc, đối thoại với người dân không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua các buổi quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên từ huyện đến cơ sở có quyết tâm chính trị cao, an tâm công tác, đoàn kết nội bộ, tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo của Đảng về công tác tổ chức cán bộ; vai trò tham mưu của các cơ quan xây dựng Đảng trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình được sự đồng thuận thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện.

Vân Anh

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 520
Tuần này: 4405
Tháng này: 6082
Tổng truy cập: 537255